Ochrana osobních údajů

Cílem dokumentu Ochrana osobních údajů je informovat vás, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráním osobní údaje, které získáváme prostřednictvím těchto webových stránek nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného média jako telefon, elektronická pošta nebo pošta.

Rozsah ochrany osobních údajů

Zásady dokumentu Ochrana osobních údajů se uplatní na osobní údaje, které nám poskytnou naši zákazníci, dodavatelé, osoby žádající o informaci, žadatelé o zaměstnání a obecně na údaje poskytnuté třetími osobami v případech, kdy je potřebujeme pro realizaci našich aktivit, a to tehdy, kdy společnost MECALUX bude oprávněna osobní údaje zpracovávat.

Odpovědné osoby:

MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
DIČ: CZ26138085
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 524 240
Elektronická pošta: data.protection@mecalux.com

Shromažďované údaje

Shromažďujeme osobní identifikační údaje jako jméno, adresa, telefon, elektronická pošta nebo uživatelské jméno v těch oddílech těchto webových stránek, které to vyžadují, jestliže žádáte o informace, kupujete naše produkty, registrujete se jako uživatel a obecně, když je to nutné pro udržování obchodních vztahů se společností MECALUX. V případě, že provádíte nákup přes internet, bankovní údaje, které případně poskytnete, budou převedeny přímo bankovní instituci prostřednictvím příslušné platební brány a společnost MECALUX tudíž nebude mít přístup k údajů týkajícím se vaší debetní nebo kreditní karty, ani je nebude uchovávat.

Informace, které shromažďujeme automaticky. IP adresy, které MECALUX získává od všech uživatelů webových stránek, neboť uvedené IP adresy jsou automaticky zasílány prohlížečem pokaždé, když uživatel žádá o přístup na internet, mohou být ukládány společností MECALUX pro interní účely, jako je zajištění kvality webových stránek, zachovávání bezpečnosti, měření počtu návštěv a zjišťování nejčastěji navštěvovaných míst na jejích webových stránkách. Tyto informace neurčují totožnost uživatelů webových stránek. Tyto informace můžeme shromažďovat prostřednictvím cookies, jak je uvedeno v oddílu Používání cookies.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytujete, jsou zpracovány k následujícím účelům:

  • vyřízení vašich žádostí o informace a návštěvy;
  • řízení obchodního vztahu;
  • kontaktování prostřednictvím elektronické pošty;
  • zasílání obchodních oznámení klasickou nebo elektronickou poštou, kterými informujeme o našich výrobcích a službách, nabídkách a akcích v případě, že k zasílání udělíte souhlas;
  • provádění anket o našich výrobcích a službách za účelem zjišťování zkušeností se společností MECALUX a poskytování lepších služeb a péče.
  • poskytování online podpory při vyřizování vašich žádostí o technickou pomoc nebo informace; a

Jestliže jste žadatelem o práci, vaše osobní údaje budou zpracovány pro následující účely:

  • provedení výběrového řízení zaměstnanců;
  • a informování o volných pracovních místech, které vzniknou v naší společnosti;
  • žádost o pracovní posudek adresovaný osobám, nebo firmám, ve kterých jste pracoval/-a; a
  • případně k uzavření pracovní smlouvy.

Doba uchovávání vašich osobních údajů

V případě, že požádáte o informace o našich produktech a službách, budeme evidovat vaše údaje po dobu, která bude nezbytná, abychom vás o nich mohli informovat.

V případě žádosti o technickou pomoc nebo online informace, budou vaše osobní údaje uchovány za účelem vyřízení záležitosti, udržování obchodních vztahů a plnění zákonných povinností.

Jestliže udržujete obchodní vztahy se společností MECALUX, údaje poskytnuté za tímto účelem budou evidovány po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu, kterou vyžadují platné účetní a daňové předpisy.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány za účelem zaslání dotazníků o našich produktech a službách tak, abychom zjistili vaše zkušenosti se společností MECALUX a mohli vám nabídnout nejlepší péči a služby, přičemž budou evidovány po dobu nutnou pro měření vaší spokojenosti se společností MECALUX.

V případě, že poskytnete souhlas se zasíláním reklamy klasickou nebo elektronickou poštou, vaše osobní údaje budou evidovány, dokud nám neoznámíte, že si přejete být vyřazeni z databáze pro tyto účely, nebo dokud neuplatníte právo na vymazání osobních údajů.

Jestliže jste žadatelem o práci, osobní údaje poskytnuté za tímto účelem budou uchovány do obsazení pracovního místa nebo dokud neuplatníte své právo na jejich zrušení. V případě, že neuplatníte své právo na zrušení ve lhůtě (1) roku, vaše údaje budou po uplynutí uvedené lhůty vymazány. V případě, že s vámi byla uzavřena pracovní smlouva, vaše údaje budou uchovány po dobu platnosti pracovního poměru a během povinné zákonné lhůty.

Oprávnění pro zpracování vašich osobních údajů

MECALUX je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje pro vyřizování vašich objednávek, poskytování dohodnutých služeb a zasílání informací požadovaných pro realizaci příslušné kupní smlouvy nebo smlouvy na poskytnutí služby, nebo pro provedení předsmluvního měření na vaši žádost.

MECALUX je oprávněna zasílat obchodní oznámení o našich produktech, službách, nabídkách a akcích v případě, že jste k tomu udělil/-a souhlas.

MECALUX má rovněž oprávněný zájem o dotazníkové šetření, jehož účelem je zlepšení péče o zákazníka.

MECALUX je oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje pro výběrové řízení na základě souhlasu, který jste udělil/-a.

V jakémkoli případě máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas bez zpětného účinku.

Adresáti, kterým mohou být sděleny osobní údaje

Vaše osobní údaje mohou být sděleny naší mateřské firmě MECALUX, S.A. a dalším empresas del Grupo MECALUX a našim obchodním partnerům v rámci Evropské unie a okrajově do jiných zemí, jestliže to je nezbytně nutné pro účely vyřízení vaší žádosti o informace, udržování obchodního vztahu s námi a poskytování technické pomoci nebo informací Údaje o společnosti Skupiny můžete najít na naší webové stránce.

Ochrana osobních údajů

Pro využívání určitého plnění nebo služeb nabízených prostřednictvím našich webových stránek může být požádáni o vytvoření účtu a nastavení hesla. V takovém případě odpovídáte za uchovávání mlčenlivosti o heslu. Jestliže se kdokoli přihlásí k vašemu účtu pod platným heslem, máme za to, že k tomu má oprávnění, a nepřijímáme odpovědnost za neoprávněný přístup, ani za újmu, kterou by takový přístup mohl způsobit. V případě, že zjistíte neoprávněné užití vašeho účtu a hesla, nebo o jakémkoli jiném problému souvisejícím s bezpečnostní vašeho účtu, změňte si heslo a okamžitě nás informujte.

Dále vás informujeme, že společnost MECALUX zavedla technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů.

Vaše práva na ochranu osobních údajů a jak je můžete uplatnit

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na opravu nepřesných údajů nebo právo požádat o jejich vymazání, jestliže už nebudou nutná, a rovněž právo námitky vůči zpracování vašich osobních údajů a právo požádat o jejich přenositelnost. Za určitých okolností můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Jestliže máte jakoukoli pochybnost o některém aspektu našich zásad ochrany osobních údajů, nebo chcete uplatnit zde uvedená práva, zašlete dopis společnosti MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 a připojte kopii svého dokladu totožnosti, nebo zašlete e-mail na adresu data.protection@mecalux.com a uveďte předmět „Ochrana osobních údajů".

V případě, že máte jakoukoli pochybnost nebo dotaz týkající se této Ochrany osobních údajů a výkonu vašich práv na ochranou osobních údajů, budeme rádi, když nám je napíšete na adresu data.protection@mecalux.com. V případě, že se domníváte, že vaše práva na ochranu osobních údajů byla poškozena, můžete tuto skutečnost nahlásit na kontrolní oddělení příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platnost a úpravy zásad ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je prováděna v souladu s všeobecným řádem ochrany osobních údajů a platí od data zveřejnění. MECALUX může upravit zásady ochrany osobních údajů; každá nová verze bude zveřejněna na těchto webových stránkách.
 

Datum poslední aktualizace: Květen 2018.