Zásady používání cookies

Tato politika týkající se souboru cookies je nedílnou soucástí právních informací a politiky ochrany soukromí pro internetové stránky www.mecalux.cz (dále jen „stránky”). Kliknutí na „Souhlas se všemi“ znamená, že uživatel vyjadruje souhlas s používáním všech souboru cookies. Uživatel muže spravovat svá nastavení souboru cookies, ale v prípade zablokování nekterých druhu souboru cookies muže být používání stránek obtížné a nekteré funkcionality nemusí pracovat správne.

Spolecnost MECALUX CESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. (dále jen „MECALUX“), informuje, že používá soubory cookies nebo jiné soubory, které mají podobné funkce (dále jen „soubory cookies“) za úcelem usnadnení používání stránek. V souvislosti s tím zprístupnuje MECALUX uživatelum všechny informace, které jsou nezbytné pro správné používání stránek, vysvetlují, co jsou to soubory cookies, jaké druhy souboru cookies jsou na stránkách používány, a také jak je možné obsluhu souboru cookies konfigurovat nebo vypnout.

V prípade, že se používání souboru cookies váže se shromaždováním osobních údaju, informujeme, že MECALUX je dodavatelem služeb souvisejících se soubory cookies, a také subjektem, který je zodpovedný za zpracování osobních údaju (správcem osobních údaju), které jsou získány prostrednictvím vlastních nebo externích souboru cookies (tedy tech, které patrí jiným subjektum). Jako správce osobních údaju získaných s použitím souboru cookies rozhoduje MECALUX o úcelu, obsahu a zpusobu zpracování takto získaných informací.

 

1. Co to jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v zarízení uživatele v okamžiku, kdy tento uživatel používá stránku. Jejich hlavním úkolem je identifikace uživatele pokaždé, když tento uživatel navštevuje stránky, díky cemuž mu tyto stránky zarucují vyšší kvalitu a užitecnost služeb a funkcionalit, které nabízejí.

Soubory jsou nezbytné pro fungování internetu. Nijak nepoškozují zarízení uživatele a jejich povolení v nastavení prohlížece muže být nápomocno pri identifikaci a rešení prípadných chyb v provozu a funkci stránek.

Tyto stránky používají soubory cookies a/nebo podobné technologie, které získávají a uchovávají údaje behem jejich prohlížení. Tyto technologie mohou být používány pro velmi ruzné úcely, takové jako identifikace uživatele, získání informací o jeho zvyklostech a preferencích, které souvisí s používáním stránky, a také personalizace zpusobu zobrazování obsahu. Níže jsou popsána konkrétní použití techto technologií.

 

2. Druhy a urcení souboru cookies, které jsou používány na stránkách

Pri navštívení stránek uživatel rozhoduje, které soubory cookies akceptuje na svém zarízení, krome souboru cookies, které jsou absolutne nezbytné pro používání stránek a které jsou aktivní. Pokud uživatel vypne obsluhu souboru cookies, muže se stát používání stránek obtížné, a nekteré z jejich služeb nebo funkcí nemusí pracovat správne.

MECALUX používá vlastní a externí soubory cookies pro úcely, které jsou uvedeny v panelu nastavení souboru cookies. Pokud bude MECALUX v budoucnu používat jiné soubory cookies za úcelem zajištení vetšího poctu služeb a jejich vyšší kvality, je povinen o tom uživatele informovat.

Vlastní soubory cookies

Vlastní soubory cookies jsou soubory cookies, které jsou odesílány do zarízení uživatele ze zarízení nebo domény, které spravuje MECALUX, a z nichž je poskytována služba, kterou uživatel požaduje.

Externí soubory cookies

Externí soubory cookies jsou soubory cookies, které jsou odesílány do zarízení uživatele ze zarízení nebo domény, které nespravuje MECALUX, ale jiný subjekt, který zpracovává údaje získané s použitím souboru cookies.

 

3. Souhlas, odmítnutí a zrušení souhlasu s používáním souboru cookies a odstranení souboru cookies

Souhlas s používáním souboru cookies

Informujeme o skutecnosti, že kliknutí na „Souhlas se všemi“ znamená, že uživatel vyjadruje souhlas s používáním všech souboru cookies. Uživatel muže spravovat souhlasy s používáním souboru cookies – za tímto úcelem je treba kliknout na „Potvrdit moje nastavení“.

Informujeme o skutecnosti, že stránky jsou dostupné bez nutnosti souhlasit se soubory cookies, ale vypnutí jejich obsluhy muže znesnadnit používání stránek a znemožnit používání nekterých jejich funkcionalit.

Zrušení souhlasu s používáním souboru cookies

Uživatel muže vypnout obsluhu libovolného druhu souboru cookies podle svých preferencí. Aby to udelal, musí kliknout na níže uvedené tlacítko:

 

Nastavení uživatele, které znemožnuje instalaci/ukládání souboru cookies

Uživatel také muže ve svém prohlížeci zapnout nebo vypnout obsluhu souboru cookies a také smazat historii prohlížení (vcetne souboru cookies). Za tímto úcelem se musí seznámit s možnostmi a návody, které jsou dostupné v jeho prohlížeci. Navíc je treba mít na pameti, že pokud uživatel souhlasí s externími soubory cookies, je treba je odstranit z nabídky možností svého prohlížece.

Níže uvedené informace jsou poskytovány v souladu s platnými predpisy, tak aby mel uživatel možnost použít v internetovém prohlížeci nastavení souboru cookies, které zarucují soukromí a bezpecí behem používání stránek. Za tímto úcelem zprístupnujeme informace a odkazy na oficiální stránky technické podpory hlavních prohlížecu, díky cemuž si uživatel muže zvolit, zda vyjadruje souhlas s používáním souboru cookies.

Uživatel muže soubory cookies zablokovat v nastavení prohlížece nebo nastavit prohlížec takovým zpusobem, aby jej informoval o pokusu serveru uložit soubor cookies na jeho zrízení:

 

4. Predávání osobních údaju do tretích státu

MECALUX muže zadávat služby dodavatelum ze tretích státu, tedy mimo Evropský hospodárský prostor. Tito dodavatelé jsou povinni používat nezbytné záruky a zabezpecení za úcelem dodržení soukromí uživatelu stránek. Používání techto záruk a zabezpecení hodnotí Evropská komise, a to rozhodnutím, které potvrzuje odpovídající stupen ochrany, pricemž toto rozhodnutí muže vyplývat také z jiných predpisu.

 

5. Profilování, které vede k automatickému prijímání rozhodnutí, jež vyvolávají právní úcinek vuci uživateli, nebo jej jiným, podobným zpusobem významne ovlivnují

Soubory cookies, o kterých je rec výše, nejsou používány pro profilování, které vede k automatizovanému prijímání rozhodnutí, jež vyvolávají právní úcinek vuci uživateli, nebo jej jiným, podobným zpusobem významne ovlivnují.

 

6. Doba uchovávání osobních údaju

Osobní údaje získané s použitím souboru cookies jsou uchovávány po dobu urcenou v bode c. 3 této politiky týkající se souboru cookies a po uplynutí této doby – po dobu urcenou zákonem, která je nezbytná pro uplynutí promlcecí doby nároku v závislosti na úcelu uchovávání techto osobních údaju.

 

7. Práva uživatele stránek

Za úcelem zrušení souhlasu s používáním souboru cookies a/nebo použití práv, která se týkají osobních údaju – prístupu, úpravy, odstranení, prenesení, námitky a omezení zpracování – muže uživatel kontaktovat spolecnosti MECALUX CESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. písemnou formou na adrese: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 s priložením xerokopie svého obcanského prukazu nebo pomocí e-mailu na adrese: data.protection@mecalux.com s uvedením do predmetu zprávy nápisu „Ochrana osobních údaju“.

V prípade, že uživatel zjistí, že jeho práva v rozsahu ochrany osobních údaju byla porušena, muže podat stížnost k príslušnému dozorovému úradu.

Informace o právech, která prísluší uživateli, a zpusobu, jak je použít, jsou dostupné v politice ochrany soukromí.

 

Datum poslední aktualizace: ríjen 2020