Právní sdělení (přečtěte si prosím)

Toto sdělení obsahuje podmínky internetové stránky, které jsou uvedeny níže v tomto textu.


Přístup k této internetové stránce a její používání

Tuto internetovou stránku, která je přístupná z domény www.mecalux.cz, jakož i prostřednictvím jiných domén, které Vás mohou přesměrovat na tuto stránku, spravuje společnost MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., dále jen „MECALUX“, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny na konci tohoto právního sdělení. Tato internetová stránka má za cíl poskytnout Vám informace o produktech, službách, činnostech a odvětvích, v nichž společnost MECALUX nebo její korporátní skupina působí. Umožňuje rovněž, aby byly produkty zakoupeny elektronicky, lze se na ní přihlásit k odebírání publikací MECALUX a je z ní prostřednictvím odkazů možný přístup na internetové stránky dalších subjektů.

Na základě používání této internetové stránky je přiznán status jejího uživatele, dále jen „uživatel“, a znamená to, že uživatel udělil používáním této stránky svobodně a vědomě vyjádřený souhlas se všemi podmínkami, které se na ní nacházejí a zobrazí se při přihlášení. Doporučuje se proto, aby si uživatel dřív, než se začne na stránce pohybovat, přečetl tyto podmínky, zásady ochrany soukromí, zásady pro soubory cookie a rovněž ty informace, které se případně zobrazí na této internetové stránce a jimiž budou tytéž oblasti společně upraveny. Pokud si s něčím nebudete jisti, můžete se obrátit na adresu data.protection@mecalux.com, kde Vám budou vysvětleny případné nejasnosti týkající se jakéhokoliv ustanovení, které je v právním sdělení na této internetové stránce uvedeno. V případě, že nesouhlasíte s podmínkami této stránky, neměli byste ji používat ani se k ní přihlašovat.

Uživatel je povinen si pečlivě a důkladně podmínky této internetové stránky přečíst pokaždé, když se na ni rozhodne přihlásit, neboť ve zde uvedených podmínkách mohou nastat změny.

Obsah, který je možno si prohlížet, je zaměřený na fyzické osoby a/nebo společnosti, jež mají zájem o produkty a služby, které MECALUX nabízí. V případech, kdy jsou požadovány cenové nabídky, budou poskytnuty vhodnými prostředky, a stejně tak i nabídky, které MECALUX případně bude předkládat, budou přístupné z internetové stránky, aniž by to znamenalo jakýkoli smluvní vztah, tj. cenová nabídka bude vystavena pouze pro informační účely a strany přitom nejsou vázány prostým vystavením nebo přijetím této nabídky, přičemž takové vystavení nebo přijetí za žádných okolností není považováno za předběžnou smlouvu ani návrh smlouvy ani se nejedná o prvek spouštějící proces elektronického uzavření obchodu.

S osobními údaji, které prostřednictvím této internetové stránky případně získáme, budeme nakládat, jak je uvedeno v Zásadách ochrany soukromí.

Nahoru

Obsah internetové stránky MECALUX

MECALUX dává informace na tuto internetovou stránku k dispozici uživateli při porozumění tomu, že navzdory pečlivosti, která byla při jejich přípravě vynaložena, mohou obsahovat nepřesnosti nebo tiskové chyby.

Proto si je uživatel vědom, rozumí tomu a uznává, jednoduše tím, že je navštíví, že obsažené údaje a informace mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo nemusí být aktuální. V tomto ohledu by uživatel neměl používat předmětné údaje a informace k rozhodování, která mohou mít pro něj nebo třetí strany ekonomické důsledky či mohou být jiné povahy, aniž by je předtím nepodrobil zkoumání podle vlastních kritérií, a činí tak na svou výlučnou odpovědnost za další vývoj případu. Bez ohledu na výše uvedené, bude-li se jednat o elektronický obchod, vztahují se na něj ustanovení smluvních podmínek, které se v daném případě uplatní.

Uživatel souhlasí s tím, že bude používat internetovou stránku v souladu s platnými právními předpisy, dobrými mravy či veřejným pořádkem a etickými normami a že se zdrží používání této stránky pro škodlivé účely vůči dobrému jménu a právům MECALUX, společností této korporátní skupiny a jejím spolupracujícím subjektům. Stejně tak se uživatel zdrží jakéhokoli jednání, které může poškodit nebo ohrozit běžný provoz internetové stránky.

Zcela dle své úvahy si MECALUX vyhrazuje právo aktualizovat obsah internetové stránky, vymazat, omezit a zabránit přístupu na ni, a to dočasně i trvale, a rovněž tak si vyhrazuje právo změnit kdykoliv prezentaci, uspořádání a umístění prvků, z nichž je možné nakupovat, přičemž nezaručuje dostupnost ani nepřetržitý provoz této internetové stránky a dalších stránek, na něž byl zřízen odkaz.

Nahoru

Elektronické uzavírání obchodů

MECALUX může nabízet produkty, které lze prostřednictvím internetové stránky nebo odkazu, který MECALUX umožňuje, zakoupit elektronicky, a to v souladu s podmínkami, které jsou na stránce nebo na příslušných odkazech uvedeny. Tyto produkty může prodávat společnost MECALUX, její korporátní skupina nebo pověření partneři.

Nahoru

Práva duševního vlastnictví

Kompilace (tj. výběr, rozvržení a uspořádání) veškerého obsahu na této internetové stránce je výlučným vlastnictvím společnosti MECALUX, S.A., mateřské společnosti skupiny Mecalux Group.

Veškerý obsah na této internetové stránce, mezi jiným zejména texty, grafika, loga, tlačítkové ikony, databáze, obrázky, textové soubory, zvuk, videa, software, jakož i práva průmyslového vlastnictví, jako jsou obchodní známky a obchodní názvy, jsou vlastnictvím společnosti MECALUC, S.A. a její korporátní skupiny, jejích spolupracujících subjektů, poskytovatelů obsahu a aplikací a jejich příslušných udělovatelů licence.

Shora uvedená práva duševního a průmyslového vlastnictví jsou chráněna vnitrostátními a mezinárodními předpisy na ochranu práv průmyslového a duševního vlastnictví.

Rozmnožování, změny, duplikace, užití, distribuce, prodej, veřejná komunikace nebo jiné používání informací uvedených na této internetové stránce, včetně jakéhokoli grafického řešení, konfigurace a rozvržení, k nimž dojde bez schválení společností MECALUX, S.A., se považují za porušení platných právních předpisů v oblasti duševního vlastnictví, a MECALUX nebo kterákoli ze společností náležejících do korporátní skupiny tudíž může legitimně uplatnit právní žalobu nebo požadovat kompenzaci za jakékoli škody, které případně vzniknou.

Zpřístupnění informací a obsahu na této internetové stránce neznamená vzdání se jakýchkoli práv, která náleží společnosti MECALUX, S.A. nebo společnostem korporátní skupiny, ani postoupení, udělení ani částečný nebo úplný převod práv odvozených z duševního nebo průmyslového vlastnictví.

Pokud si uživatel přeje využívat jakákoli ze shora uvedených práv a zřídit odkaz na tuto internetovou stránku z jakýchkoli domén, které dovolují přístup, musí si předem opatřit písemný souhlas společnosti MECALUX, S.A.

Nahoru

Účty, hesla a zabezpečení

Pro využívání některých charakteristik nebo služeb nabízených touto internetovou stránkou může být vyžadováno vytvoření účtu a nastavení hesla, přičemž je v takovém případě uživatel odpovědný za zachování důvěrnosti údajů o účtu, hesla a jednotlivých aktivit či přístupu vykonávaného pomocí uvedených údajů. Uživatel je povinen společnost MECALUX ihned vyrozumět v případě, že se dozví o nezákonném použití účtu nebo hesla, nebo pokud se objeví jakýkoli problém ohledně zabezpečení těchto údajů;. každopádně bude ve všech shora uvedených případech odpovědný za ztráty vzniklé společnosti MECALUX, společnostem v její korporátní skupině či jakémukoli jinému uživateli internetové stránky.

Osobám, které nejsou oprávněným uživatelem, není dovoleno používat heslo nebo účet poskytovaný společností MECALUX bez výslovného souhlasu společnosti MECALUX.

Za žádných okolností nenese MECALUX nebo některá ze společností v její korporátní skupině odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které by mohly plynout z jakéhokoli porušení těchto povinností.

Nahoru

Zproštění odpovědnosti

Tato internetová stránka byla vypracována v dobré víře společností MECALUX, S.A. pro použití společnostmi její korporátní skupiny s využitím údajů z interních a externích zákonně získaných zdrojů a nabízí uživatelům tyto údaje v jejich aktuálně dostupném stavu, přičemž může obsahovat nepřesnosti nebo tiskové chyby.

Za žádných okolností nenese společnosti MECALUX, S.A. ani společnosti její korporátní skupiny odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vyplývající z:

  • i) informací, obsahu, softwaru, materiálů nebo produktů uvedených na této internetové stránce nebo na nichž je založen provoz stránky;
  • ii) obsahu nebo služeb poskytovaných internetovými stránkami třetích osob, v případech, kdy tato internetová stránka obsahuje hypertextové odkazy (odkazy), jež uživatelům umožňují přístup na jiné internetové stránky, které jsou spravovány podle jejich vlastních zásad ochrany soukromí a právního sdělení.
  • iii) přerušení poskytování služeb ovlivňujících tuto stránku;
  • iv) nedostatečné věrohodnosti, ,aktualizace a/nebo přesnosti údajů či informací jakékoli povahy (celkové nebo částečné);
  • v) jakýchkoli chyb nebo vad zabezpečení, které mohou vzniknout na základě užívání zastaralé nebo nezabezpečené verze prohlížeče uživatelem, jakož i aktivace zařízení pro skladování pro klíče nebo identifikační kódy uživatelů v prohlížeči nebo škod, chyb či nepřesností, které mohou být následkem špatné funkce.

Aby se snížilo riziko virů na této internetové stránce, používá společnost MECALUX, S.A. programy pro detekci virů pro kontrolu veškerého obsahu, který se na stránce nahrává. Nezaručuje se tím však nepřítomnost viru ani jiných prvků zavlečených třetími stranami. Proto nenese společnost MECALUX ani společnosti její korporátní skupiny odpovědnost za jakékoli škody jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout z přítomnosti viru nebo jiných prvků, jež mohou případně způsobit změny v systému nebo složkách uživatele.

V žádném případě nenesou MECALUX nebo společnosti její korporátní skupiny odpovědnost v případě, že neoprávněné třetí strany provádějí jakýmikoli prostředky rozmnožování, změnu, kopírování, užívání, distribuci, prodej, veřejnou komunikaci či jakékoli jiné užití obrázků či audio-vizuální produkce jejich klientů a jejího průmyslového a duševního vlastnictví, které může internetová stránka obsahovat.

Uživatel odpovídá za jakoukoli způsobenou škodu v přímém nebo nepřímém důsledku porušení podmínek uvedených na této internetové stránce.

Nahoru

Právo rozhodné a jurisdikce

Tyto podmínky podléhají německému právnímu řádu. Uživatelé výslovně uznávají, že vztahy vyplývající z přístupu na tuto internetovou stránku jsou upraveny německým právem.

Bez ohledu na shora uvedené se musí smluvní strany obrátit na soud dle trvalého bydliště klienta, který je příslušný k řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z výkladu, aplikace, dodržování atd. této smlouvy, pokud zákazník není podnikem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo právnickou osobou, neboť v takovém případě bude spor předložen příslušnému soudu v Dormagenu.

Nahoru

MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
DIČ: CZ26138085
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
data.protection@mecalux.com

Tel. + 420 222 524 240
Fax + 420 222 516 388

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73565
 

Datum aktualizace právního sdělení – květen 2018.