Hlavní akcionáři MECALUX S. A. jednají o podmínkách opuštění burzy

25 Úno 2010

Na základě ustanovení článku 82 zákona č. 24/1988 ze dne 28. července 1988 o trhu s cennými papíry společnost Mecalux S. A. oznamuje, že dnešního dne byly podepsány následující smlouvy:

Acerolux S. L., většinový akcionář Mecalux S. A., podepsal s touto společností a s jejími dalšími významnými akcionáři (Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja de Madrid S. A., Bresla Investments S. L., Cartera Industrial REA S. A. a Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, S. A. U.) smlouvu, na jejím základě byly přijaty konkrétní závazky směřující ke stažení akcií Mecalux S. A. z veřejného obchodování na Burze cenných papírů v Barceloně a Madridu. Smlouva je podmíněna obdržením předchozího souhlasu s příslušnou veřejnou nabídkou odkupu (P. O. K.) související se stažením akcií z veřejného obchodování za cenu 15 eur za akcii.

Na základě výše uvedené smlouvy se banka Banca March S. A. se zavázala odkoupit od společnosti Mecalux S. A. všechny akcie, které tato společnost vykoupí během veřejné nabídky odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování, jakož i vlastní akce, které v současnosti má ve svém portfoliu za stejnou cenu jako je nabízena ve veřejné nabídce odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování (tzn. 15 eur za akcii). K prodeji zmiňovaných akcií dojde ihned po vyúčtování veřejné nabídky odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování. Banca March S. A. má pak v úmyslu zmiňované akcie prodat jiným investorům.

Acerolux S. L., většinový akcionář společnosti Mecalux S. A., a ostatní významní akcionáři společnosti se zavázali ve výše uvedené smlouvě hlasovat pro stažení akcií z veřejného obchodování na mimořádné valné hromadě akcionářů, které by mělo schválit stažení akcií Mecalux S. A. z veřejného obchodování a zablokovat vlastní akcie do okamžiku uplynutí termínu na přijetí nabídky.

Společnost Acerolux S. L. podepsala smlouvu o prodeji akcií činících 10 % kapitálu Mecalux S. A. institucím kapitálu vysokého rizika řízeným společností Artá Capital SGECR S. A. (společnost spravující instituce kapitálu vysokého rizika, jejímž většinovým podílníkem je Corporación Financiera Alba S. A.) za stejnou cenu jako se nabízí ve veřejné nabídce odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování (tzn. 15 eur za akcii). Výše uvedená smlouva o prodeji závisí na realizaci veřejné nabídky odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování a dojde k němu bezprostředně po jejím vyúčtování.

Navíc se Acerolux S. L., významní akcionáři společnosti, Banca March S. A. a instituce kapitálu vysokého rizika řízené společností Artá Capital SGECR S. A. zavázali uzavřít akcionářskou dohodu – podmíněnou získáním svolení a vyúčtováním výše uvedené veřejné nabídky odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování – jež bude podepsána také společností a která obsahuje typická ustanovení ve smlouvách tohoto typu, zejména pak stanovení kvora potřebného k přijímání usnesení orgány společnosti, složení představenstva, určení práv a povinností v případě prodeje akcií společnosti (včetně stanovení přednostního práva převzít akcie, práva připojit se k prodeji akcií (tag-along) a práva nuceného prodeje (drag-along) v určitých případech prodeje akcií třetím stranám), podmínky a proceduru používanou při případném schválení veřejného obchodování akcií na burze v budoucnu, divestiční mechanismy a procedury, jakož i dividendovou politiku. Obsah akcionářské dohody bude představen v informačním zpravodaji veřejné nabídky odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování.

Zároveň se oznamuje, že představenstvo má záměr svolat mimořádnou valnou hromadu akcionářů Mecalux S. A. koncem března 2010 za účelem hlasování návrhu o stažení akcií společnosti z veřejného obchodování a pořízení příslušné veřejné nabídky odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování.

Současně se svoláním zmiňované mimořádné valné hromady akcionářů pomocí obvyklých prostředků společnost zpřístupní akcionářům v sídle a na vlastních webových stránkách (www.mecalux.com) veškerou nezbytnou dokumentaci včetně zprávy představenstva na téma návrhu přijmout usnesení o stažení akcií z veřejného obchodování a stanovení ceny veřejné nabídky odkupu související se stažením akcií z veřejného obchodování zpracované podle článku 34 zákona o trhu s cennými papíry spolu s kalkulacemi pořízenými nezávislými znalci určenými k tomuto účelu. Svolání mimořádné valné hromady akcionářů a uvedená dokumentace budou zveřejněny jako významná událost.

POZNÁMKY:
Prognózy do budoucna.
Tento dokument může obsahovat informace nebo prohlášení na téma prognóz do budoucna spojených se skupinou Mecalux. Tato prohlášení obsahují finanční prognózy a odhady, ale i předpoklady, na nichž se zakládají, prohlášení spojená s plány, cíly a očekáváními ohledně budoucích operací, produktů a služeb a prohlášení související s budoucími příjmy a uskutečňovanými akcemi. Prognózy do budoucna mohou být vymezované obraty jako „věřit“, „očekávat“, „předpokládat“, „odhadovat“, „cíl“ nebo dalšími podobnými a podmíněnými výrazy. Přestože vedení a personál Mecalux soudí, že předpovědi obsažené v těchto prognózách jsou racionální, investoři a akcionáři Mecalux by měli mít na paměti, že prognózy do budoucna jsou zatíženy četnými nejistotami a riziky, z nichž řadu lze jen těžko předvídat a obecně jsou mimo kontrolu společnosti Mecalux. Vzhledem ke zmiňovaným rizikům a nejistotám se skutečné výsledky a průběh mohou diametrálně lišit od toho, co bylo uvedeno přímo nebo předpokládaným způsobem nebo předpovídáno ve výše uvedených prognózách do budoucna. Mecalux se žádným způsobem nezavazuje veřejně aktualizovat vlastní prognózy do budoucna ani na základě nových informací či budoucích událostí, ani z jiných důvodů a výrazně upozorňuje příjemce této zprávy, aby nadměrně nespoléhali na odhady, prognózy ani úvahy ohledně budoucnosti.