Příjezdová komunikace ke skladu

Příjezdová komunikace ke skladu je velmi důležitým faktorem, který je třeba zvážit během návrhu jeho stavby. Je to záležitost, která se týká každého objektu určeného ke skladování a obsluze zboží.

Naplánování příjezdové komunikace ke skladu sníží pravděpodobnost nehod a omezí riziko srážky nákladních vozidel s chodci, kteří se přemísťují v těchto zónách.

Jeden z nejuniverzálnějších návrhů příjezdové komunikace ke skladu má tvar písmene „Y“. Toto řešení má velkou výhodu, protože vozidla, která vjíždějí do skladu, mohou rychle opustit komunikaci a neblokují tak provoz. Současně se mohou vozidla, která vyjíždějí, snáze zapojit do silničního provozu. Příjezdová komunikace ke skladu musí mít dva jízdní pruhy a její délka nesmí být kratší než dvojnásobek nejdelšího nákladního vozidla.

 

Konstrukce vozovky

Jelikož je v současné době nutné předpokládat možnost práce s nákladními vozidly s celkovou přípustnou hmotností od 20 do 70 t, musí být příjezdová komunikace ke skladu postavena tak , aby těmto zatížením odolala. V místech, ve kterých se mohou vyskytovat velké mrazy, je doporučeno použití ideálně zahuštěné nosné vrstvy kameniva tloušťky 25 cm a další, finální železobetonové vrstvy tloušťky 25 cm.

Taková vozovka zaručí trvanlivost na minimálně 20 let při minimální údržbě. V příznivějších klimatických podmínkách postačí použití zahuštěného podkladu pokrytého vrstvou kameniva tloušťky 25 cm a finální vrstvy asfaltu tloušťky 15 cm.

 

Organizace provozu

Po navržení a postavení příjezdové komunikace je třeba ji co nejúčinněji využívat. V souvislosti s tím má zvláštní význam organizace dopravy vozidel vjíždějících do a vyjíždějících z objektu. Za tímto účelem je třeba určit směr dopravy proti pohybu hodinových ručiček. Je tím umožněná lepší viditelnost, větší bezpečí a maximální účinnost.

Při takové organizaci dopravy mohou řidiči manévrovat vozidly a couvat s nimi k rampám se zachováním přímé viditelnosti současně rampy i návěsu, protože při couvání musí řidič pozorovat pouze jedno zpětné zrcátko, to které je umístěno blíže k němu.

 

Vjezdové brány

Provoz vozidel a chodců v rámci venkovních prostorů skladu může být řízen pomocí bran. Pro zachování bezpečnosti osob a majetku doporučujeme používání bran zvlášť pro chodce a zvlášť pro vozidla.

V případě že je používána jednosměrná příjezdová komunikace šířky 4 m, musí být brána široká 5 m. Pokud je příjezdová komunikace dvousměrná a její šířka je 8 m, musí být šířka brány 9 m.

Příjezdová komunikace ke skladu - příklady

Faktory, které mají vliv na příjezdovou komunikaci

V obsluze zboží a také ve skladování a distribuci se neustále vyskytují změny, které mohou mít velký vliv na konstrukci pláště skladu. Toto se týká použití principu just in time v obsluze zboží a také využití velkých nákladních vozidel.

Vliv principu just in time

Just in time („ve správném čase”) znamená použití principu výroby a distribuce výrobku, jehož cílem je co nejlepší přizpůsobení se reálné poptávce na trhu v dané chvíli. V souladu s výše uvedeným principem nemůže být počet vyrobených a skladovaných výrobků větší nebo menší, než jaký potřebuje spotřebitel. To zajišťuje větší konkurenceschopnost, obchodní potenciál a rentabilitu.

Princip just in time (nebo JIT) je čím dál tím častěji používán velkými výrobními závody. Výsledkem tohoto principu je skutečnost, že výrobci musí mít zaručený neustálý přísun zboží ze skladů nebo z externích výrobních závodů. Ve výsledku musí také zásobovací body dodržovat princip JIT a obsluhovat komponenty a suroviny v tempu, které určují montážní řetězce nebo zásobovat trh potřebnými výrobky.

Pro zajištění této obsluhy se distribuční centra musí skládat z velmi rychlých skladů, které jsou schopné přijímat a vydávat ohromná množství zboží ve velmi krátkých časových intervalech. Proto je nutné, aby byly tyto sklady vybavené velkými plochami, které zaručí přístup a také aby byly vybavené vhodnými zařízeními, jež jsou schopné splnit požadavky na čas a přesnost. Musí být také vybavené vjezdy a výjezdy s velkou kapacitou, ve kterých je možné použít automatické systémy nakládky a vykládky.

Velkorozměrová vozidla

Druhým faktorem, který má vliv na vzhled a rozvoj přístupu ke skladu, je čím dál tím častější využívání velkých nákladních vozidel. Použití těchto vozidel roste s ohledem na nutnost omezení nákladů na dopravu, protože tato zaručují lepší využití prováděných přesunů.

Rozměry a hmotnosti nákladních vozidel jsou určeny předpisy, které jsou platné na území každého státu, a které obvykle určují maximální délku silniční soupravy (18 m), kloubových vozidel (16,5 m) a návěsů (13,6 m). Maximální zatížení jednotlivé nápravy nesmí překročit 14 t, dvojnápravy 18 t při maximální hmotnosti vozidla, která je 40 t.

Ale v mnoha zemích Evropské unie jezdí soupravy delší než 18 m. Otevření hranic v Evropské unii a čím dál, tím intenzivnější využívání intermodální přepravy, ve které je železniční doprava spojena se silniční, způsobuje, že se tato tendence začíná objevovat také v jiných zemích, např. ve Španělsku.

Čím dál tím častěji se v evropských přístavech objevují kontejnery délky 48 ft a dokonce 53 ft (stop) (což odpovídá délkám 14,6 a 16,15 m), a proto jejich vnitřní doprava vyžaduje použití návěsů s délkou větší, než je určená v předpisech. Navíc je intermodální přeprava čím dál tím častěji používaná pro převoz tzv. výměnných nástaveb s hmotností 45 t, takže jejich vnitřní doprava překračuje přípustné normy, tzn. maximálně 40 t na vozidlo.

Velmi dlouhá nákladní vozidla jsou velkým problémem na malém manévrovacím prostoru. Proto je také třeba tuto záležitost zohlednit již na samém začátku, při návrhu dostatečně velké manévrovací zóny.

Podobně jako délka, je stejně tak omezena výška nákladních vozidel, a to přesně na maximálně 4 m. Výrobci těchto vozidel navrhli modely nazývané high cube, ve kterých je skříňová nástavba vyšší, ale aby nepřekračovala maximální výšku, byla snížena podlaha, což zaručuje větší objemovou kapacitu.

Takové nástavby je třeba zohlednit v návrhu skladu, protože sklad bude obsluhovat nákladní vozidla s různou výškou podlahy, která musí být u rampy řádně vyložena a naložena.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: