Co je to kompletace?

Kompletace, tedy činnost související s přípravou objednávek, spočívá ve shromáždění nákladů, jež se nacházejí v různých ložných jednotkách, za účelem vytvoření objednávky pro zákazníka. Může být prováděna ve všech druzích skladů a vyskytuje se vždy, když je potřeba sjednotit obaly, částí, výrobků nebo materiály za účelem jejich shromáždění a následné přepravy.

Kompletace a překládka jednotkových nákladů souvisí s cyklem doplnění skladového stavu a také s procesem odeslání zkompletovaných objednávek.

Tato činnost může být realizovaná mnoha způsoby, od nejjednodušších, kdy se operátor přemisťuje po objektu a sbírá jednotky, po více sofistikované, založené na příklad na plně automatizovaném systému s mechanizovanou kompletací. Každá z těchto metod se hodí pro jedno nebo několik použití, ale také má určitá omezení.

Příklad skladu s kompletací prováděnou přímo z regálů

Příklad skladu s kompletací prováděnou přímo z regálů

Vliv kompletace na investici

Pro pochopení finančního významu této činnosti ve skladu, je třeba si uvědomit, že ve špatně navrženém projektu mohou náklady na kompletaci překročit 60 % provozních nákladů. Omezení vlivu kompletace na nutné minimum je cílem, jehož dosažení rozhoduje o rozdílu mezi konkurenceschopnou a nekonkurenceschopnou společností, tzn. o tom, zda se společnost udrží na trhu, či nikoliv.

V souladu s doporučeními, jež obsahuje tento článek je třeba věnovat největší pozornost v etapě návrhu právě přípravě objednávek. Je to také činnost, pro kterou je charakteristický největší rozvoj používaných technologií a ve které se pravděpodobně v budoucnosti objeví nové výrobky, které umožní omezení dalších nákladů na kompletaci objednávek.

Příklad kompletace prováděné na spádových policových regálech, ve které se palety s rezervou výrobku nacházejí na vyšších úrovních

Příklad kompletace prováděné na spádových policových regálech, ve které se palety s rezervou výrobku nacházejí na vyšších úrovních.

 

Existují různé způsoby provádění kompletace. Každý z nich je správný, ale některé mají větší finanční vliv a také jinou úroveň vstupní investice.

Příklad kompletace prováděné přímo na paletě umístěné na nižších úrovních regálu se zachováním rezervy v horní části je dobrým řešením, pokud není kompletace velká nebo pokud je sklad malý. Kompletaci je také možné provádět na celé výšce skladovacího regálu s použitím vhodného zařízení. To je dobré řešení pro výrobky, které nemají příliš velkou rotaci. Tyto dvě varianty vyžadují, aby se operátor přemísťoval po skladu. V mnoha případech je takové řešení svázáno s vysokými náklady, protože je použito pravidlo „operátor k výrobku“.

Je tedy třeba zvážit jiné možnosti? To záleží. Zvolený způsob kompletace objednávek se bude vyplácet, pokud je zdůvodněný omezením nákladů a pokud má optimální dobu návratnosti investice. Odpověď na tuto otázku vyplývá z analýzy každého dostupného řešení a také z použitých nástrojů a strategií.

Hlavní strategie pro zlepšení kompletace

Všechny kompletační operace jsou vypočítávány na základě počtu řad, které je třeba připravit. Pro zvýšení počtu těchto řad je možné použít různá řešení ve skladovacích systémech, jež jsou založeny na principu „operátor k výrobku“.

První řešení spočívá na instalaci systému řízení skladů (WMS), který mj. optimalizuje trasy operátorů s ohledem na počet a délku Optimální rozložení skladu a zboží také zjednodušuje operace odebírání zboží.

Operace prováděné personálem je také možné zefektivnit odstraněním papírového seznamu s objednávkou. Za tímto účelem je možné zpřístupnit určitým zaměstnancům terminály a rádiová zařízení nebo zařízení typu voice picking (hlasová kompletace).

Práci je možné zefektivnit přípravou objednávek ve vlnách (sestavování mnoha objednávek současně) nebo seskupováním.

Používaná infrastruktura může také zajistit rychlost operací, jako je to v případě spádových policových regálů vybavených systémem pick to light, tzn. světelným zařízením, které je umístěno v každé lokalizaci, a které ukazuje, ze kterého místa je třeba odebrat výrobek a také v jakém množství. Totéž se týká systémů put to light, tzn. zařízení, která ukazují, kde a kolik jednotek je třeba založit pro každou objednávku. Tato zařízení mohou také zvýšit rychlost operací, pokud jsou používaná na vysokozdvižných vozících nebo na vozících pro kompletaci objednávky.

Kromě výše uvedených zařízení, pokud je cílem další zvýšení kapacity za účelem vytvoření řad pro kompletaci, je třeba použít strategie typu „výrobek k operátorovi“, ve kterých operátor neopouští své stanoviště a výrobek je dopravován k němu.

V dalších článcích je prezentována analýza různých způsobů práce, které se týkají kompletace objednávek.

Instalace skladového softwaru (WMS) dovoluje zlepšit a zvětšit počet procesů kompletace

Instalace skladového softwaru (WMS) dovoluje zlepšit a zvětšit počet procesů kompletace

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: