Návratnost investice (ROI) do skladu

Návratnost investice (ROI, Return on Investment) do skladu je dalším klíčovým prvkem, který je třeba zvážit při volbě optimálního skladovacího řešení pro danou společnost.

Analýza nákladů logistického objektu a návratnost investice může a musí být zohledněna v každém projektu. Ve většině případů je velmi jednoduchá, protože ji provádí operátor nebo majitel skladu. V jiných případech může dodavatel skladovacích řešení zákazníkům s výpočty pomoci.

Výpočet návratnosti investice spočívá ve vyhodnocení přibližné doby, která je nutná pro získání zpět vstupních nákladů na investici. Tento výpočet se provádí vždy srovnáním minimálně dvou výchozích bodů: stávající situace a nového projektu (týká se společností, které již mají sklad, který bude inovován) nebo dvou nových řešení (situace, kdy se sklad staví od začátku).

Pro provedení podrobných výpočtů je třeba zohlednit veškeré náklady na investici a náklady na provoz (přímá úspora) a vyhodnotit zisky s ohledem na dobré jméno, obsluhu, kontrolu (nepřímá úspora) atd. Zde se, pro zjednodušení kalkulace, soustředíme na prezentaci základních kritérií. Analyzovány budou pouze stavební práce (samotná budova skladu s vnějšími plochy), skladovací systém (regály), překládková zařízení včetně jejich efektivity a personál.

Pro srovnání obou řešení, musí tato řešení vycházet ze stejných údajů, které se jeví následovně. Požadován je sklad s kapacitou 8000 palet s rozměry 800 x 1200 x 1450 mm. Sklad musí denně obsloužit 700 přijatých a 700 odeslaných palet. Kompletace není prováděna. Navíc, pracovní den bude 8 hodin. S ohledem na plochu dostupnou pro zástavbu bude mít sklad délku 100 m a šířku 60 m, postaven bude na uzavřeném pozemku s většími rozměry.

Níže jsou uvedena dvě řešení, která splňují tyto požadavky a omezení. V další části článku bude  vypočtena návratnost investice porovnáním těchto řešení. V každém případě jsou všechny náklady orientační a mohou se měnit v závislosti na dané situaci, okolnostech atd. Jsou prezentovány pouze pro ilustraci příkladu.

 

1. ŘEŠENÍ TRADIČNÍ PALETOVÉ REGÁLY OBSLUHOVANÉ VOZÍKY S TELESKOPICKÝM VÝSUVNÝM SLOUPEM

V první variantě je prezentován sklad s rozměry: 84 m na délku, 49 m na šířku, vnitřní výška: 11 m. Zastavěná plocha je 4851 m2, a expanzní rezerva skladu na zastavěné ploše je 19 % vůči celkové plánované ploše skladu. Konstrukční systém je tradiční hala s osmi nakládacími rampami a zónou příjmu a odesílání s plochou 735 m2.

V souladu s požadavkem je kapacita skladu 8000 palet. Počet pohybů, které je možné provést s vozíkem s teleskopickým výsuvným sloupem, je 11 přijatých a 11 vydaných palet za hodinu (celkem 22), a proto je zapotřebí devět vozíků. Za těchto předpokladů je třeba 7,4 hodiny práce denně na provedení 1400 požadovaných pohybů (700 příjmů a 700 vydání). Pokud bude sklad pracovat 24 hodin denně, je potenciální nárůst 224 %.

 

Výpočet návratnosti investice (ROI) do skladu je klíčovým prvkem ke zvážení při volbě vhodného skladovacího systému

Tradiční paletové regály obsluhované vozíky s teleskopickým výsuvným sloupem.

 
Náklady na řešení
Popis Počet Celkové náklady (EUR)
Operátoři vozíků 9 216 000
Vozíky s teleskopickým výsuvným sloupem 9 315 000
Regály 8000 míst 312 000
Stavební práce (sklad + zóna odesílání) 4851 m2 1 454 400

 

 

 

2. ŘEŠENÍ TRADIČNÍ PALETOVÉ REGÁLY OBSLUHOVANÉ ZAKLADAČI S DVOJITOU HLOUBKOU

Ve druhé variantě je využita stejná plocha, jako v prvním řešení, ale pouze na její části stojí sklad, zatímco zbývající plocha je určena pro příští expanzi. Výška skladu je 24 m do krovu uvnitř haly, jako v předcházejícím řešení. Celková zastavěná plocha je 2953 m2. 2218 m2 je určeno pro sklad a 735 m2 pro zónu příjmu a odesílání. V souladu s požadavkem bylo dosaženo kapacity 8000 palet.

Zakladač může provést 29 dvojitých cyklů za hodinu (29 přijatých a 29 vydaných palet), a proto je v tomto případě třeba namontovat tři zakladače. Za těchto předpokladů bude počet pohybů, které byly určeny v požadavcích, proveden za osm hodin. Za předpokladu, že bude sklad pracovat 24 hodin denně může potenciál objektu narůst o 200 %. Expanzní rezerva skladu je 51 %.

 

Tradiční paletové regály obsluhované zakladači s dvojitou hloubkou

Tradiční paletové regály obsluhované zakladači s dvojitou hloubkou.

 
 
Náklady na řešení
Popis Počet Celkové náklady (EUR)
Operátoři 2 48 000
Zakladače 3 855 000
Regály 8000 míst 760 000
Stavební práce (sklad + zóna odesílání) 2953 m2 1 099 926

 

 

VÝPOČET NÁVRATNOSTI INVESTICE

Jednoduchou tabulku návratnosti investice je možné zpracovat na základě nákladů na údržbu objektu každý rok a celkově. Takže za předpokladu stejného pracovního zatížení je možné určit, který objekt bude z finančního hlediska přijatelnější.

Výpočet se provádí podle ročních nákladů na údržbu s přihlédnutím k tomu, že náklady na samotný objekt se sčítají pouze jednou (v prvním roce) a opakující se náklady, jako třeba náklady na personál, se sčítají každý rok.

Tradiční sklad obsluhovaný vozíky s teleskopickým výsuvným sloupem
  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok
Údaje z předcházejícího roku   2 297 400 2 513 000 2 729 000 2 945 000 3 476 000 3 692 000
Operátoři vozíků 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000
Vozíky s teleskopickým výsuvným sloupem 315 000       315 000    
Regály 312 000            
Náklady na stavbu (sklad + zóna odesílání) 1 454 400            
Celková částka 2 297 400 2 513 400 2 729 400 2 945 400 3 476 400 3 692 400 3 908 400

Částky v EUR

 

Tradiční sklad obsluhovaný zakladači s dvojitou hloubkou
  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok
Údaje z předcházejícího roku   2 672 926 2 720 926 2 768 926 2 816 926 2 864 926 2 912 926
Operátoři 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Zakladače 855 000            
Regály 760 000            
Náklady na stavbu (sklad + zóna odesílání) 1 099 926            
Celková částka 2 672 926 2 720 926 2 768 926 2 816 926 2 864 926 2 912 926 2 960 926

Částky v EUR

 

Srovnání návratnosti investice pro tradiční sklad a sklad se zakladači

 

 

Je zřejmé, že tradiční objekt vyžaduje malou investici na začátku provozu skladu, ale náklady na personál jsou tak vysoké, že po dvou letech a osmi měsících vyrovnalo automatické řešení, ve kterém jsou pevné náklady nižší, rozdíl mezi jednotlivými investicemi. Od tohoto okamžiku se úspora druhého řešení udržuje po celou dobu provozu skladu. Je to jasný důkaz toho, jak velký význam má tvorba projektů ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě.

Jak by se změnil tento příklad, kdybychom nahradili nový objekt skladem, který už tři roky existuje? V takovém případě by jediná úspora souvisela s náklady na personál a s výměnou vozíků každých pět let (poprvé by bylo třeba vozíky vyměnit už po dvou letech).

Při prodeji skladu by se vrátila hodnota haly (1 454 000 €) a částečně hodnota zařízení (150 000 € za regály a stroje). Tuto částku by bylo třeba odečíst od vstupních investičních nákladů na sklad. Rozdíl by byl 1 068 926 €. Investice by se vrátila po uplynutí pátého roku. Od tohoto okamžiku by byl celý rozdíl po celou dobu provozování nového skladu ziskem. Opět se ukazuje, že plánování ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě je pro firmu výhodou.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: