Funkce centrálního skladu

Dobře navržený centrální sklad musí plnit níže uvedené funkce:

  • Příjem všech výrobků souvisejících s průmyslovou činností společnosti, která je majitelem skladu.
  • Provádění okamžité kontroly kvality.
  • Kontrola a inventarizace skladovaných výrobků.
  • Správné skladování výrobků.
  • Kompletace objednávek určených pro regionální sklady, pro zákazníky nebo pro sklady a zákazníky.
  • Rychlé odesílání objednávek.

Příjem všech výrobků

Pro provedení správného příjmu všech výrobků souvisejících s průmyslovou činností společnosti, která tvoří centrální sklad, je třeba provést řadu vstupních činností pro definování požadavků, které souvisí z mechanickými zařízeními, lidskými a informačními zdroji.

Nejdříve je třeba provést detailní analýzu výrobků přijímaných na sklad. Tato analýza musí zohledňovat rozměry a hmotnost nákladových jednotek, podobu balení, pokud je používáno, frekvenci příjmu každého zboží a také množství zboží přijímaného v každé dodávce.

Hmotnost a rozměry přijímaného zboží

Analýza těchto dvou faktorů určuje požadavky, které musí být splněné ve vztahu k přijímanému zboží, k druhu zařízení a k jejich nosnosti. Tyto požadavky nemusí být nutně stejné, jako požadavky určené pro vlastní skladování. Zařízení používaná v zóně skladování musí být vhodná k příjmu zboží a také, pokud je to možné, k jejich odesílání.

 

Pro správné určení funkcí skladu je mj. třeba zohlednit rozměry skladovaných výrobků

Rozměry, které musí být zohledněny ve vztahu ke zboží naloženému na paletě.

 

Přijímané zboží může mít různý tvar, rozměry a hmotnost. Ve skutečnosti se téměř vždy vyskytují nějaké rozdíly a jsou tím častější, čím jsou rozdílnější zdroje dodávek.

Obvykle se vyskytují dvě situace. Buď mají všechny jednotky rozměry a hmotnost vhodné pro jejich přímé uskladnění nebo část těchto jednotek tyto vlastnosti nemá a vyžaduje provedení změny předem, před jejich umístěním ve skladu. V obou případech je centrální sklad povinen být připraven pro přijetí, kompletaci a skladování zboží všeho druhu. V souvislosti s tím musí být vybaven jednou nebo několika rampami, překládkovými zařízeními pro vyložení nákladních vozidel, zónou příjmu a v závislosti podle potřeb zónou kompletace objednávek.

Mechanická zařízení používaná pro nakládku a vykládku

Zařízení a mechanické prostředky, které jsou často používané pro usnadnění vykládky zboží, jsou paletové vozíky, zdvižné vozíky a vysokozdvižné vozíky s protizávažím.

 

Společnost z potravinářského průmyslu, která se zabývá pečením dortů, zákusků a pečiva

Společnost z potravinářského průmyslu, která se zabývá pečením dortů, zákusků a pečiva.

 

Provádění okamžité kontroly kvality

Kontrola kvality prováděná v centrálním skladu se musí omezit na ověření shody obsahu kontejneru, ve kterém je výrobek přijímán s obalem.

Pro zjednodušení této operace musí být k nákladovým jednotkám přiložen přepravní doklad, který určuje vlastnosti přijímaného výrobku, jeho případný obchodní název a také počet jednotek, které obsahuje každé balení (např. každá paleta, kontejner nebo krabice).

Pokud používají přepravní doklad, musí pracovníci, kteří přijímají zboží, provést selektivní odběr vzorků tím, že otevřou vybrané balení, a pokud je to potřeba, tak také zkontrolují jeho obsah. Tato kontrola je prováděna za účelem ověření počtu kusů a kvality dodávky.

Kontrola kvality je prováděna také za účelem ověření, jestli je obal dostatečné pevný s ohledem na předpokládanou dobu a podmínky skladování. Pokud je to potřeba, je během této kontroly provedena změna obalu za účelem jeho přizpůsobení vlastnostem skladu. Kontrola je prováděná zejména v centrálním skladu, ve kterém je přijímáno zboží z různých zdrojů a od různých dodavatelů.

 

Kontrola a inventarizace skladovaných výrobků

Ihned po provedení kontroly kvality se zboží přepočítává. Následně (nikdy před ukončením kontroly) jsou údaje zaznamenány do centrálního počítače. Oddělení příjmu zboží musí být vybaveno jedním nebo několika terminály, aby v případě zjištění rozdílu mezi zbožím a přiloženým přepravním dokladem bylo možné neodkladně nahlásit reklamaci výrobnímu závodu nebo určenému dodavateli.

Po zavedení přijímaného zboží do systému musí počítač určit přesnou lokalizaci přiřazenou každé jednotce v souladu s přijatým skladovacím plánem.

Během procesu odesílání zboží je třeba provést opačnou operaci tím, že centrálnímu počítači předáme informaci o vydání odpovídajících jednotek. Díky tomu získává řídicí systém nové volné paletové místo, které může přiřadit novému nákladu.

Vydání zboží je třeba provést v okamžiku provádění této operace, protože v době mezi vystavením přepravního dokladu a okamžikem vyjmutí nákladu z jeho lokalizace musí mít jeho pozice status obsazeno.

V opačném případě systém uvolní pozici a přiřadí ji novému nákladu. Tato situace může nastat v případě, že je příjem zboží prováděn v jiném okamžiku než jeho výdej. Pro vyhnutí se této situaci nemění počítač status lokalizace na „prázdná“ do doby, než operátor nevyzvedne náklad a nenahlásí tuto skutečnost do systému. Použití vhodného WMS zabezpečuje všechny spuštěné procesy a předchází podobným omylům souvisejícím s řízením pozic.

 

Správné skladování výrobků

Centrální sklady musí být vybaveny nezbytnými mechanickými zařízeními dostačujícími pro správné skladování zboží. Pokud je zboží přijímáno na paletách, musí mít sklad k dispozici jedno z překládkových zařízení, aby bylo možné zboží pohodlně a bezpečně obsluhovat a také umísťovat ve skladovací zóně.

 

Centrální sklad s překládkovými zařízeními určenými pro správné skladování zboží

Centrální sklad s překládkovými zařízeními určenými pro správné skladování zboží.

 

V případě, že je zboží přijímáno volně ložené, nejen že je třeba zajistit vhodná překládková zařízení, ale občas je nutné použití nástrojů a strojů k zabalení zboží. Za tímto účelem je třeba zajistit trychtýře, lžíce nebo jiná vhodná mechanická zařízení, jako malé nakládače nebo nakládače, pokud to vyžadují objem a jiné vlastnosti zboží.

Obecně platí, že není možné správně skladovat ani není možné zajistit požadovanou účinnost a efektivitu skladu, pokud tento sklad nebude vybaven odpovídajícími fyzickými prostředky, lidskými a materiálovými zdroji.

 

Kompletace objednávek určených pro regionální sklady

Jak bylo uvedeno výše, jedním ze základních úkolů centrálního skladu je zajištění zásoby pro regionální nebo lokální centra. Z toho důvodu je důležitou funkcí kompletace objednávek zadaných uvedenými sklady. Tato operace může být prováděna denně nebo méně často, v závislosti na požadované frekvenci, obsluhovaných výrobcích a jejich rozměrech.

Je třeba zdůraznit, že aby bylo možné v centrálním skladu provádět kompletaci objednávek odpovídajícím způsobem, je třeba zajistit prostor na regálech nebo na úrovni podlahy, a proto musí být skladování prováděno správným způsobem.

Obvykle musí být kompletace objednávek v centrálním skladu prováděná na úrovni podlahy nebo pomocí automatických nebo poloautomatických systémů. Takové řešení zaručuje větší skladovou kapacitu a také zjednodušuje a urychluje práci.

Správnost uvedených metod vyplývá ze dvou příčin. První z nich je úplné zaplnění prázdných prostorů na regálech, což zvyšuje skladovací kapacitu ve srovnání s kompletací objednávek v regálech, která způsobuje, že prostory určené pro kompletaci jsou většinu času z poloviny prázdné.

Zadruhé podlaha je vhodnou úrovní pro provádění těchto operací, protože zvyšuje účinnost, usnadňuje (méně chyb) a také zrychluje tento proces.

Kompletace objednávek pomocí automatických nebo poloautomatických systémů navíc zkracuje čas potřebný k práci. Ale pro dosažení maximální možné účinnosti musí být objednávky vhodně naplánované, a proto by měly být, pokud je to možné, kompletovány, když jsou nákladové jednotky plné. Jiným faktorem, který má vliv na rychlost a efektivitu, je schopnost centrálního skladu neustálého učení se a předpokládání požadavků dalších prvků distribučního řetězce.

Jakým způsobem je možné předpokládat tyto požadavky? Jediným účinným způsobem je informační systém. Čím je rychlejší a přesnější, tím lepších výsledků lze dosáhnout. Podstatné je tedy vytvoření komunikace v reálném čase mezi všemi prvky řetězce, od nejvzdálenějšího spotřebního místa (např. činnost související s prodejem výrobků) do centrálního počítače ve výrobě nebo u odběratele.

 

Návrh centrálního skladu

Návrh centrálního skladu.

 

Model propojení bodů, ve kterých jsou generovány informace, může být následující. Komunikace mezi trhem (prodej) a vyrovnávacím skladem je realizována mezi počítači pomocí modemů, jež komunikují prostřednictvím telefonních linek. Spojení mezi vyrovnávacím skladem a počítačem, který volí objednávky, je realizováno mezi operátorem a počítačem prostřednictvím rádiově připojeného skeneru. Dále komunikace mezi vyrovnávacím a centrálním skladem opět probíhá mezi počítači pomocí modemů, jež komunikují prostřednictvím telefonní linky.

Systém může mít několik variant a existují také alternativní řešení. Pro zajištění řešení a pro návrh potřebné komunikace se nejlépe hodí společnosti, které se specializují v IT. Pro zaručení trvalé kontroly je třeba navíc použít vhodný skladový software (WMS).

Organizace práce centrálního skladu s využitím skladového software WMS

 

 

Rychlé odesílání objednávek

Kontrola doby odesílání objednávek je nutná pro vyvarování se zpoždění a výpadků v distribučních řetězcích. Také proto je jednou z funkcí centrálního skladu právě rychlá realizace výše uvedené operace.

Rychlost provedení odeslání je pouze výsledkem správné organizace všech faktorů, které byly vysvětlené v předchozích kapitolách. Pokud jsou všechny tyto funkce prováděny správně, odesílání se zjednodušuje a zrychluje.

Pokud se ale tvoří zácpy a „úzká místa“ v kterémkoliv z výše vyjmenovaných bodů, stává se odesílání objednávek chaotické a pomalé. Podstatné tedy je, aby práce uvnitř objektu byla koordinovaná. To je mimochodem nejdůležitějším úkolem dobrého vedoucího skladu.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: