Co je to WMS?

Co je to WMS? WMS (Warehouse management software), tedy software řídicí sklad, je to IT nástroj používaný pro kontrolu, koordinaci a optimalizaci činností, procesů a operací prováděných ve skladu. I když mají analýza pohybů a určení lokalizací používané ve skladu vliv na nastavení a parametry řídicího softwaru, přece jen existují základní funkce, takové jako řízení příjmu, lokalizací, kontrolou skladového stavu a vydání, které musí být nutně prováděné libovolným WMS.

Řízení příjmů je v souladu s procesy příjmu, které slouží pro zavedení nákladů pocházejících z různých zdrojů, takových jako nákup u dodavatele, předání mezi sklady, výrobní zakázka a vratka od zákazníka.

V rámci tohoto procesu je kontrolována různorodost zboží, jeho množství, vlastnosti a stav nebo kvalita. Výrobek zavedený do skladu se stává součástí zásob. Za tímto účelem jsou shromažďované informace srovnávané se zakázkou obdrženou z ERP (centrálního systému řízení společností).

Řízení lokalizace je v souladu s procesy lokalizace. Tyto procesy slouží k řízení zakázek pro umísťování zboží ve skladu a určují, která lokalizace je nejlepší v závislosti na druhu, vlastnostech, rozměrech zboží apod. Probíhá to s použitím dříve určených pravidel a strategií.

Řízení kontroly skladového stavu je velmi důležitým nástrojem ve WMS, protože díky němu je možné určit (v reálném čase) polohu, stav a počet skladovaného zboží.

Nakonec stejně důležité je řízení vydání, tzn řízení procesů odesílání. Tyto procesy slouží ke zpracování objednávek odesílaných k zákazníkům, předání do jiných skladů nebo vratek dodavatelům. Souhrnně je tato funkce spojena s vydáním zboží a snížením množství skladového stavu prostřednictvím takových operací, jako jsou kompletace, vydání plných kontejnerů, konsolidace objednávek a odesílání objednávek do dodávkového vozidla.

V následujících odstavcích jsou představeny operace, které musí být zohledněny ve skladovém softwaru WMS v každé z výše uvedených základních funkcí.

 

Příklad struktury funkce skladového softwaru WMS.

 

Příklad struktury funkce skladového softwaru WMS.

Funkce týkající se příjmu zboží

V této skupině rozlišujeme tři operace řízené skladovým softwarem WMS: přijetí, načtení logistických dat a etiketování kontejnerů a zboží.

Přijetí probíhá v okamžiku přijetí zboží neumístěného na paletách, které je konsolidované v různých kontejnerech, dále se registrují jeho vlastnosti a také logistické atributy a umísťuje se ve skladu.

Zboží může být také přijaté v kontejnerech umístěných na paletách, které jsou zaváděny do skladu. V takové situaci není konsolidace nutná. Je třeba pouze potvrdit logistické atributy a přijaté množství zboží a dále jej umístit v lokalizaci.

Třetí metoda přijetí zboží se používá pro zboží, které pochází z vratek. Přestože je podobná výše uvedeným formám příjmu zboží, některými vlastnostmi se liší. Jednou z nich je zablokování části zboží v procesu jeho příjmu. Tato blokáda může být způsobena nutností provedení kontroly kvality nebo kontroly celkového stavu zboží. Nakonec je třeba náklad umístit v lokalizaci určené pro skladování zboží tohoto druhu.

Druhou hlavní funkcí procesu příjmu je načtení logistických dat. Tato data obsahují různé informace, například šarži, ke které tento náklad patří, jeho datum expirace, váhu, teplotu, výrobní číslo apod. Načtení těchto dat v okamžiku realizace procesu příjmu zboží zaručuje identifikovatelnost skladového stavu.

Logistické atributy, takové jako identifikace šarže nebo výrobního čísla umožňuje pozdější kontrolu, jaké zboží bylo doručeno určitému zákazníkovi.

Třetí funkce příjmu doplňuje tu předcházející. WMS musí být schopný vytvářet etikety s čárovými kódy pro všechny skladované kontejnery a veškeré skladované zboží. Tímto způsobem jsou všechny procesy a operace prováděné ve skladu podrobně kontrolovány čtením čárových kódů a umožňují eliminovat případné chyby a omyly, které mohou nastat během překládky zboží.

Etiketování čárovými kódy může být používané pro veškeré přijímané zboží, díky čemuž jsou procesy prováděny efektivněji a účinněji.

Dokumentace příjmů také umožňuje získání reportů, které znázorňují dodržování časových intervalů příjmů a také rozdíly mezi očekávaným zbožím a zbožím, které bylo skutečně přijato

Úloha WMS těmito činnostmi nekončí, protože pomocí rozhraní software předává do ERP společnosti informaci o uzavření příjmu, ve které přesně určuje, kolik jednotek jakých referencí bylo přijato do skladu, díky čemuž může ERP provést administrativní formality s dodavateli.

 

Funkce lokalizace

Operace tohoto druhu zahrnují tři operace: lokalizace pomocí pravidel a strategií, cross-docking, doplnění a konsolidaci.

Řízení lokalizace pomocí pravidel a strategií slouží k volbě vhodného místa ve skladu pro určité zboží. Za tímto účelem zohledňuje skladový software takové parametry jako jsou obrátkovost (A, B nebo C), druhy kontejnerů používaných pro konsolidaci zboží, skupiny nebo druhy obsluhovaných kontejnerů, označení nákladů jako nebezpečné zboží nebo neshodu některého zboží s jiným zbožím, vzhled zboží, jeho rozměry apod.

Díky cross-docking je omezen pohyb nákladu. Pokud do skladu přijde zboží, ze kterého je třeba vybrat výrobek, který je částí objednávky jež je aktivní, a které není kompletní, je toto zboží přesunuto přímo ze zóny příjmu do zóny kompletace. Po zkompletování objednávky je nadbytek zboží umístěn do skladu.

Úkolem třetí zmíněné funkce, která se týká řízení doplnění a konsolidace, je také omezení pohybu zboží v areálu objektu. Podobně jako v cross-docking je používána před definitivní lokalizací nákladu. Tato funkce je realizovaná ve skladech, ve kterých existují kompletační stanoviště. Pokud je na těchto stanovištích málo zboží, je toto doplněné zbožím nově přijatým. Tímto způsobem se udržuje skladový stav, který je vhodný pro realizaci objednávek. Následně je náklad, který zůstal po provedení této operace, umístěn v lokalizaci.

Funkce týkající se kontroly skladového stavu

V procesu řízení skladového stavu musí software WMS zpřístupňovat kompletní a užitečné informace o skladovém stavu. Za tímto účelem jsou používány dvě různé funkce.

Nejvíc intuitivní funkcí je znázornění mapy skladu, která ukazuje objekt v grafické podobě. Na monitoru jsou znázorněné všechny lokalizace a jejich složení, tzn. kontejner a také zboží.

Řízení lokalizací je další nástroj, kterým musí být vybaven WMS systém. Díky němu je možné získat a editovat takové informace o polohách, jako jsou druh lokalizace, použití blokace, rozměry, vlastnosti, skladovací zóny, ke kterým patří apod.

WMS musí také umožňovat řízení skladových stavů za účelem kontroly a změny údajů týkajících se karantény, poškození, ztrát, blokád, zásob atp.

WMS může také samostatně provádět operace podporující řízení skladového stavu. Jednou z nich je výpočet obrátkovosti zboží. V závislosti na pohybech provedených v určeném časovém úseku může systém určit a předat informaci, jaká by měla být ideální obrátkovost daného výrobku a také ji srovnat s obrátkovostí, kterou má zboží přiřazenou v materiálové kartotéce. Pomocí tohoto nástroje je možné přepočítat obrátkovost A-B-C a změnit obrátkovost přiřazenou ke zboží v případě zjištění, že jiná obrátkovost je účinnější nebo výnosnější.

Je ještě jedna nezbytná funkce týkající se skladového stavu a tou je přepočítávání a inventura. Tyto programovatelné úlohy umožňují provedení celkové inventury celého skladu nebo podrobné inventury daného zboží, dané lokalizace nebo zóny. V případě zjištění rozdílů ve skladovém stavu jsou tyto rozdíly automaticky hlášeny do ERP.

Funkce týkající se vydávání zboží

Kromě řízení příjmu a lokalizaci zboží se systém zabývá také kontrolou vydávání výrobků.

Hlavní funkce realizované v této etapě skladování začínají přípravou nákladu na vydání ze skladu. Tyto činnosti obsahují mezi jinými seskupení objednávek a jejich přiřazení. Díky tomu je možná kontrola způsobu realizace objednávek a osoby, která objednávku vyřizuje: přiřazení odesílací rampy, operátorů, kteří provádějí kompletaci, způsobu seskupování objednávek a časového intervalu seskupování.

V rámci přípravy dokáže WMS velmi podrobně řídit realizované operace, např. v případě procesu kompletace. V tomto smyslu systém určuje a plánuje dráhy zaměstnanců určených pro tento úkol a také jim ukazuje zboží.

Jedním z největších přínosů souvisejícím s řízením kompletace systémem WMS je možnost optimalizace procesu tímto systémem. Díky tomu je realizován v nejkratší možné době s nejmenším možným počtem nutných pohybů. Současně jsou dodržovány parametry určené pro objednávku, které byly odeslány pomocí ERP.

Dalším prvkem přípravy zboží je etiketování zásilek, které umožňuje identifikaci balíků objednávky pomocí procedur používaných pro etiketování v okamžiku příjmu zboží.

Zásilky jsou také dokumentované v okamžiku vydání, což zjednodušuje generování takových dokladů, jako packing list (seznam zboží, které obsahuje objednávka), dokladů pro dopravce a také reportů, které poukazují na zjištěné rozdíly.

Dále WMS řídí proces nakládky zásilek na vozidla. Tato funkce umožňuje kontrolu kvality zásilky a také vyhnutí se takovým chybám, jako například odeslání výrobku nesprávnému zákazníkovi.

WMS může provádět řízení až do poslední etapy operace vydání, to se týká například hlášení uzavření zásilky do ERP pomocí rozhraní, které spojuje tyto dva systémy. Tato funkce umožňuje informovat manažera firemních zásob, kolik jednotek a jaké reference obsahovala zásilka a jaké balíky byly odeslány v jednotlivých zakázkách pro vydání. Na základě těchto údajů může ERP směřovat procesy řízení vůči zákazníkům.

Funkce týkající se kombinovaných skladů

Někdy se objekty skládají ze zón nebo skladů, které jsou vzájemně spojené. Systém může například řídit zónu paletových regálů, automatické silo se zakladači, vodorovný, automatický, karuselový sklad atd. Tyto kombinace jsou nekonečné a mohou tvořit komplikovaná střediska. Skladový software WMS musí umožňovat komplexní a integrovaný způsob řízení všech těchto zón s různým charakterem a různými operacemi prováděnými v rámci procesů příjmu, lokalizace a vydání.

Skladový software WMS musí umožňovat řízení systémů kompletace objednávek, které používají řešení typu pick to light a put to light. Objekt tohoto druhu poskytuje větší plynulost a rychlost v procesu kompletace objednávek.

Kompletaci je také možné zrychlit pomocí technologie voice picking, tedy hlasové kompletace. Díky tomuto systému (řízenému skladovým softwarem WMS) nemusí operátor používat pro obsluhu terminálu nebo jiných řídicích tlačítek ruce. Operátor dostává příkazy pomocí hlasového systému a předává zpětné signály také pomocí hlasu. Takové řešení umožňuje větší volnost při manévrování se zbožím, které musí být obsluhováno dvěma rukama. Tato metoda se dokonale hodí do skladů mražených výrobků, protože usnadňuje komunikaci bez nutnosti používání terminálu v rukavicích a také zrychluje práci v mrazácích (jejíž čas je sledován).

Systém také musí řídit stohování zboží v rámci kompletace objednávek. To umožňuje optimalizaci balíků v souladu s určenými parametry (WMS kontroluje ukládání zboží podle hmotnosti).

Existují tři jiné funkce, které jsou nezbytné pro integraci zařízení ve zbývající části společnosti nebo logistického centra. První se týká řízení pohybu materiálu (příjmů a vydání) k výrobním linkám. Díky této funkci je dosaženo optimálního pohybu v příjmech a vydáních k výrobním nebo montážním linkám, což podstatně zjednodušuje vnitřní procesy.

Druhá funkce spočívá v řízení několika skladů pomocí jednoho WMS, tedy mnohoskladového řízení. Tato funkce společnosti umožňuje řízení všech jejich skladů jednotným a celistvým způsobem a také umožňuje optimalizaci zásob a IT systémů a také zjednodušení přesunu zboží mezi sklady.

Zatřetí, na ještě vyšší úrovni je funkce řízení mnoha skladů, která umožňuje řízení různých skladů jedním WMS.

 

Skladový software WMS může řídit procesy mnoha skladů.

Skladový software WMS může řídit procesy mnoha skladů.

 

V některých projektech je nutné použít zvláštní řešení přizpůsobené zákazníkovi. Určité operace realizované některými společnostmi nemusí software předem obsahovat, takže je nutné podrobné zpracování systému na základě vytvořeného WMS. V souvislosti s tím musí být řídicí systém co nejvšestrannější a otevřený, aby bylo takové nestandardní funkce možné naprogramovat.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: