Bezpečnost ve skladu

Bezpečnost ve skladu je mimořádně důležitá záležitost. Činnosti prováděné v objektech tohoto druhu vytvářejí velké riziko, kterému je třeba se vyhýbat.

V následujících bodech budou představeny nejdůležitější hlediska, která zajišťují udržení nejlepších možných podmínek ve skladu, tzn. riziko požáru, předcházení tomuto riziku, omezení jeho důsledků a také bezpečné rozložení zatížení ve skladu.

V každém státě, v každém kraji a dokonce v jednotlivých městech mohou platit zvláštní předpisy týkající se požární bezpečnosti. Projektant je musí zohlednit a neustále uplatňovat. Umožní to vyhnout se pozdějším problémům způsobeným případnými ohroženími a také administrativními a právními důsledky, které vyplývají z nedodržování předpisů.

Riziko požáru

Existuje mnoho stavebních a bezpečnostních norem zpracovaných odborníky, které podrobně popisují a upravují otázky související s požárem, jeho vznikem, rozšiřováním, způsobem detekce a hašení. Jsou to velmi komplikované záležitosti, a proto níže uvádíme několik pokynů, které umožňují snížení rizika a omezení důsledků případné nehody.

V moderních skladovacích objektech, které používají velmi úzké koridory a konstrukce s výškou od 10 do 20 m, může být ruční hašení požáru nemožné. Dokonce i ve skladech, jejichž výška regálů je pouhých 4 nebo 5 m, je doporučeno montovat integrované postřikové trysky (sprinklers) místo typických zařízení, která jsou montována na střeše skladu. V etapě navrhování je třeba využít služeb odborníka na požární bezpečnost.

Požární bezpečnost tedy musí být záležitostí zásadního významu v celém projektu objektu. Ponechání záležitosti požární ochrany na konec může způsobit, že sklad nebude bezpečným místem nebo, že projekt bude muset být zásadně přepracován nebo může být dokonce zamítnut. Například řešení, která usnadňují evakuaci osob v případě rizika, mohou mít vliv na uspořádání prostoru a dokonce na volbu překládkových zařízení.

Bezpečnost ve skladu – postřikové trysky

Za normálních podmínek musí popis objektu obsahovat zařízení pro detekci ohně (plamenů, barvy nebo kouře) a automatická nebo poloautomatická zařízení pro jeho hašení (vodní, pěnová nebo plynová hasicí zařízení). Kouř není pouze požárním rizikem, ale také ohrožuje zdraví zaměstnanců a je nebezpečný pro skladované materiály.

Teoreticky možné překážky v práci překládkových zařízení mohou mít vliv na uspořádání regálů, jejich výšku, zatížení a také tvar strojů. Jelikož je projektant povinen identifikovat rizika a je za ně zodpovědný, musí být jejich minimalizace také jedním z prioritních úkolů.

Protipožární systémy v objektu

Protipožární ochrna v podstatě spočívá v omezování rizik. Pokud je to možné, je třeba se vyhýbat skladování extrémně hořlavých nebo hořlavých výrobků. Pokud není možné vyhnout se skladování takových výrobků, je třeba je zabezpečit před riziky, jakými jsou blízkost kuřáků, vadné elektrické rozvody a také případné další práce, které obvykle souvisí se zařízeními používanými v údržbě, jako například svařování.

Jelikož se jedná o výrobky se sníženou hořlavostí obalené snadno hořlavou lepenkou, je třeba také mít na paměti, že se skladované zboží často odpařuje. Obaly jsou totiž často vyrobené z lepenky, která není, s ohledem na úspory, zabezpečená proti ohni.

Zboží je navíc uloženo na dřevěných paletách, které jsou také snadno hořlavé a také nejsou, s ohledem na jejich určení pro dopravu, zabezpečené proti ohni.

Tyto podmínky dokazují míru nasazení, jakou je třeba v každém odvětví projevit za účelem volby nejvhodnějšího kritéria a podrobná analýza těchto faktorů může zajistit výhody související se snížením rizika. Například lepenkové obaly mohou být polepené etiketami, uzavřené nebo ovinuté reklamními nebo distribučními materiály, ze kterých se při hoření uvolňuje velké množství kouře a toxických plynů. Samy o sobě mohou být při požáru také hořlavým materiálem. V mnoha případech je možné se vyhnout tomuto problému použitím plastových kontejnerů, třeba i kvalitativně horších než lepenkové obaly, ale splňujících stejný účel.

Dalším důkazem toho, že je třeba zohlednit všechny detaily, jsou volně ložené kovové prvky umístěné v kovových kontejnerech. Tyto prvky mohou být zdrojem velkého nebezpečí, protože na dně kontejneru se může usazovat olej. Z toho důvodu je třeba v návrhu zavést systém kontroly a čištění těchto prvků před jejich zapojením do systému.

Smršťovací fólie (používaná při ovíjení palet) i když sama o sobě není materiálem, jenž by byl zdrojem požáru, se může podílet na jeho šíření. Proto je náklad plechovek s hořlavou kapalinou, který je přikrytý fólií, lépe zajištěn proti ohni než plechovky bez fólie. V případě požáru působí plast jako bariéra, která chrání před ohřevem zboží a tím pádem oddaluje jeho okamžik vznícení.

Lepenkový obal působí jako štít, který chrání v případě požáru před vodou. Pokud ale teplota stoupá, stává se smršťovací fólie pro oheň suchým materiálem.

I při zohlednění všech výše uvedených doporučení a při dodržování platných norem je riziko požáru ve skladu nevyhnutelné. Z toho důvodu je třeba toto riziko zohlednit a přijmout bezpečnostní opatření nezbytná pro minimalizaci důsledků požáru způsobených ohněm, kouřem, teplotou a dokonce i vodou použitou k hašení.

Ve velkokapacitních skladech nebo ve skladech, v nichž je nutné izolovat nebezpečné zboží, může být řešením rozdělení objektu požárními uzávěry na požární úseky.

Jiným důvodem pro rozdělení skladu může být přítomnost určitého množství hodnotného zboží, které může být při hašení vodou poškozeno, a které může být bezpečně hašeno pěnou nebo plynem (tyto systémy mohou být vhodné v případě malého množství zboží a také v případě určitého druhu požáru a pro určitý druh materiálů.

Protipožární ochrana ve skladu

Použití požárních uzávěrů může způsobit nutnost instalace dveří s požární odolností, které umožňují průjezd vozidel, průchod zaměstnanců, průchod lamelových dopravníků atd. Navíc je možné, že z toho důvodu bude nutné použít vozíky s výsuvným sloupem, které mohou projet takovými dveřmi.

V současné době se velkokapacitní sklady běžně dělí na několik částí. Někdy se staví několik samostatných budov, které jsou spojené automaticky řízenými vozidly. Takový systém ale vyžaduje nákladnou investici, kterou je třeba vyhodnotit v kontextu obchodní strategie společnosti.

Protipožární ochrana v regálech s použitím postřikových trysek

I v případě, že je riziko požáru minimalizováno, mohou být (pevné i mobilní) regály vybaveny integrovaným systémem detekce a hašení ohně. V mobilních regálech jsou používané vysoce rozvinuté, mnohaprvkové systémy přivedení vody.

Hydranty se obvykle nacházejí ve spodní části budovy a přivádějí vodu k postřikovým tryskám, které jsou umístěny na regálech.

Počet nainstalovaných postřikových trysek a jejich poloha na každé úrovni je určena stupněm ohrožení daného objektu a také potenciálním ohrožením jeho jednotlivých úrovní. Rozmístění postřikových trysek musí být strategické, aby mohly vykonávat svoji práci bez překážek.

V závislosti na výšce objektu a odolnosti skladovaných výrobků proti ohni stačí v mnoha případech nainstalovat postřikové trysky na stropě.

Ve vztahu k instalaci postřikových trysek a ke všem otázkám diskutovaným v této části kapitoly, doporučujeme využít pomoci, znalostí a zkušeností společností, které se specializují v bezpečnosti a hygieně práce, protože vlastnosti každého skladu, jeho zařízení a obsahu se mohou významně lišit od výše uvedených doporučení.

Bezpečné uspořádání uvnitř skladu

Bezpečné uspořádání uvnitř skladu je třeba určit na základě předpisů v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, které jsou platné v dané zemi. Ve většině těchto předpisů jsou zohledněna taková hlediska, jako vzdálenosti mezi evakuačními východy, průchody mezi regály, charakteristika pracovních koridorů a komunikačních tras pro pěší a také nosnost skladovacích zařízení.

V České republice jsou všechna hlediska, která se týkají skladování a jsou zmíněna v této příručce, určena evropskou normou ČSN EN 15635.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: