Sklady pro zvláštní a velkorozměrové zboží

Zvláštní nebo velkorozměrové zboží může působit velké problémy při skladování a obsluze. Z toho důvodu je třeba se s jeho vlastnostmi seznámit v okamžiku navrhování skladu.

Za účelem analýzy skladovacích metod atypického zboží je třeba je rozdělit do tří kategorií: válcované zboží, trubkové zboží a válcové zboží. Je to nejzákladnější rozdělení, protože tvar má přímý vliv na metody obsluhy a skladování většiny zboží.

Kromě tvaru nákladu existuje řada jiných proměnných, které mají velký vliv na volbu vhodného skladovacího řešení a také překládkových zařízení, a to jsou: křehkost, bezpečnost, označení materiálů za nebezpečné a především objem a hmotnost. Níže je uvedena analýza všech tří základních skupin společně s jejich vlastnostmi.

Válcované zboží

Ohledně tohoto druhu zboží je třeba zohlednit rozdělení na zboží s menší nebo větší křehkostí: tabule plechů, plastové tabule, dřevěné desky a tabule.

V obsluze jednotlivých druhů válcovaného zboží je třeba věnovat pozornost všem možným faktorům, které mohou usnadnit nebo znesnadnit jejich překládku.

Pro určení nejvhodnější metody pro tabule plechu je třeba především pamatovat na velmi důležitou vlastnost tohoto typu zboží, kterou je pružnost, a která je určována v závislosti na rozměrech a tloušťce plechu. Čím větší jsou rozměry plechu a menší jeho tloušťka, tím větší je jeho průhyb.

V případě tabulí plechu rozřezaných na malé části je nejlepším způsobem obsluhy uložit je na dřevěné podložce nebo paletě a zabalit tak, aby tvořily jednu pevnou a prakticky nedeformovatelnou nákladovou jednotku. Tato jednotka může být obsluhována a dokonce skladována pomocí tradičních systémů pro obsluhu a skladování zboží.

Příklad skladování zvláštního a velkorozměrového zboží - tabulí plechu

Příklad skladování zvláštního a velkorozměrového zboží - tabulí plechu

 

Pokud jsou ale rozměry a tloušťka (ve srovnání s malými rozměry) obsluhovaných tabulí velké, jde o zcela jiný problém. V tom případě je třeba vyhodnotit škodu, jakou může daný způsob obsluhy tomuto výrobku způsobit. Škoda může být dvojího rázu. Z jedné strany je to problém průhybu plechu, který se může projevit jako trvalý (např. plech bude pokřivený). Z druhé strany může nevhodná manipulace se zbožím na něm zanechat stopy, které sníží jeho kvalitu a vedou k finančním ztrátám.

Pro omezení případných následků průhybu, je nutné použít více podpor s menšími vzájemnými vzdálenostmi jak při zvedání, tak při skladování a také více podpor nákladů, které přes ně přečnívají. Splnit výše uvedené můžeme třemi způsoby: použít větší počet vidlic, namontovat více podpor než obvykle nebo obsluhovat plechy na podložce.

Kromě průhybu je třeba zohlednit druhý faktor, tj. hmotnost. Jedná se o výrobky s o mnoho vyšší hustotou, než je hustota průměrného zboží, a proto musí mít zařízení a regály odpovídající velikost. Je třeba si uvědomit, že jeden metr krychlový železa váží okolo 8000 kg.

Plastové tabule

S obsluhou plastových tabulí v podstatě souvisí jeden problém, a to je průhyb materiálu. Existuje mnoho druhů tvrdého plastu v podobě tabulí nebo desek, a proto také mají různé součinitele průhybu. Přesto je chování tvrdého plastu vždy velmi podobné. Problém se projevuje pouze u velkorozměrových tabulí, jejichž skutečný průhyb je relativně malý.

Válcované prvky s malými nebo středními rozměry nepůsobí větší problémy. Nejčastěji jsou obsluhované a skladované úplně stejně jako jakýkoliv jiný náklad s podobnými rozměry.

Pokud jde ale o obsluhu a skladování prvků s velkými rozměry, je třeba použít obdobná řešení jako v případě kovových plechů. Obvykle jsou ukládané na dřevěných podložkách nebo odebírané přímo. Za tímto účelem jsou mezi jednotlivé tabule vkládány podpory pro ponechání volného prostoru na zasunutí vidlic zdvižných vozíků.

Plastové tabule nepůsobí dodatečné problémy s nadměrnou hmotností nebo možností poškození zboží, jak to je u kovových plechů.

Dřevěné desky a tabule

Třetím zbožím z této skupiny je dřevo. Pokud je v podobě tabulí, je třeba zohlednit průhyb, stejně jako v případě plastu. Z toho důvodu probíhá jejich obsluha a skladování stejným způsobem.

Zato tuhost desek je závislá ne tloušťce dřeva. Obsluha je obvykle stejná jako v případě plechu, ale hustota tohoto materiálu je menší než hustota kovu a metr krychlový dřeva váží od 650 do 800 kg.

Desky střední velikosti mohou být skladované v paletových regálech se speciálními příčkami nebo v konzolových regálech.

Trubkové zboží

Analýza skladování nákladů tohoto typu vyžaduje vstupní klasifikaci v závislosti na jedné z vlastností, která má největší vliv na jejich obsluhu a konkrétně na schopnposti uchovat tvar. Zejména je třeba rozlišovat mezi tuhými trubkami (např. ocelovými nebo betonovými) a polotuhými trubkami (např. z plastu). Obsluha a skladování jednotlivých druhů trubek je zcela odlišné. Totéž se týká způsobu tvorby jejich nákladových jednotek.

Ve vztahu k obsluze a skladování tuhých trubek se tato informace týká trubek se středními a velkými rozměry, protože malé trubky se vměstnají do kategorie dlouhých nákladů.

Příklad skladování trubkového zboží v regálech
Příklad skladování trubkového zboží v regálech

 

Problémy související s obsluhou tuhých kovových a betonových trubek jsou velmi podobné. Velké profily tohoto druhu jsou obvykle skladované vně skladů. Jsou tvořeny stohy, které se skládají ze tří trubek svázaných páskou, které jsou uložené jeden na druhém nebo se profily opírají o sebe ve svislé konstrukci.

Pokud jsou trubky skladované v regálech (obvykle konzolových), je nutné je zajistit proti otáčení se směrem ven. Na konzolách je za tímto účelem možné použít zarážky. Pokud je to možné, měly by být tyto materiály skladované po třech trubkách svázaných páskou, protože takové uspořádání zajišťuje větší stabilitu.

Obsluha a skladování polotuhých trubek

Trubky z tvrdého plastu klasifikované jako polotuhé je třeba obsluhovat s použitím nákladových jednotek. Jednotky tvoří svařené nebo dřevěné koše (s odpovídající pevností), ve kterých jsou umístěné trubky. Jelikož je hmotnost materiálu relativně malá, je třeba zohlednit především velký objem košů.

Musí být obsluhované pomocí vozíků s bočním nebo čelním nakládáním. Rozdíl v použití daného vozíku je ve využití prostoru. Pokud je ale použitý vozík s čelním nakládáním, projevuje se navíc problém s příčnou stabilitou nákladu. S ohledem na jeho velký objem a malou hmotnost, působí vážné riziko zejména během skladování. S výhradou výše uvedeného faktoru je ve většině případů náklad umísťován s použitím košů, které jsou si vzájemně podporou, a proto je jednoduché dosáhnou velké výšky při stohování.

Zpravidla jsou polotuhé trubky skladované vně skladu. Pokud jsou umístěny v regálech (hlavně konzolových) v tuhých koších, obvykle se nevyskytují žádné další problémy. Pokud jsou ale trubky skladované volně ložené v regálech, je třeba je zajistit proti otáčení se směrem ven, stejně jako v případě tuhých trubek. Je třeba také zohlednit průhyb materiálu a v případě potřeby použít větší počet podpěr.

Válcové zboží

Válcové zboží je obsluhováno navíjením pomocí trnu nebo konstrukce (kovové nebo dřevěné) nebo přímo v podobě cívky. Tři duhy cívek, které jsou představené níže, jsou navinutý papír a karton, plech a lano. Obsluha a skladování jednotlivých druhů jsou zcela odlišné.

Pro obsluhu cívek papíru se používají zdvižné vozíky vybavené speciálními otočnými chapadly. Velikost zařízení se odvíjí od velikosti cívky. Namontování chapadla snižuje kapacitu zařízení, která musí být od 1,5 do 2 krát větší než je počáteční kapacita, a to kvůli zajištění obsluhy hmotnosti cívek. Tento rozdíl se liší v závislosti na průměru nákladů a jejich počtu.

Skladování papírových a kartonových jednotek se odehrává výhradně uvnitř skladu. S ohledem na vysokou pevnost papíru, který je velmi těsně navinut, jsou jednotky ukládané přímo jedna na druhé, prakticky bez jakýchkoliv omezení.

Cívky se obvykle ukládají ve svislé pozici, aby se nerozkutálely. Otáčení z jedné polohy do druhé zajišťují chapadla překládkových zařízení.

Pokud je toto zboží skladováno v regálech, existují dvě možná řešení. Zboží může být otočeno ve svislé poloze a uloženo na paletách nebo ve vodorovné poloze na podpůrných vozících a obsluhováno vysokozdvižnými vozíky nebo speciálními zařízeními. V každém případě jsou to rozměry, hmotnost a zajištění zboží, co určuje nejlepší způsob jeho uložení.

Cívky plechu

Tyto jednotky mohou být obsluhované přímo na paletě. Základním problémem je pouze jejich menší nebo větší hmotnost. Hmotnost velkých cívek plechu je od 20 do 30 tun.

V případě přímo obsluhovaných cívek jsou používané zdvižné vozíky vybavené trnem, který se vkládá do otvoru ve středu cívky nebo se používá mostový jeřáb. Pro uložení cívek na paletách jsou používané zdvižné vozíky s adekvátní nosností, vybavené tradičními nákladovými vidlicemi.

Velké a těžké cívky jsou skladované vně objektu, přímo na zemi, uspořádané do trojúhelníkového stohu. Lehčí jednotky mohou být také skladované tímto způsobem. Skladování je možné také uvnitř objektu, v regálech speciálně navržených pro tento účel s použitím vhodných profilů. Tvoří se speciální konstrukce, podobná medové plástvi, do které jsou ukládány jednotlivé cívky (jedna cívka v jedné vytvořené buňce).

Zpravidla jsou tyto sklady tvořeny pro speciální výrobky, jako třeba cívky nerezové oceli apod., které jsou častěji používané ve zpracovatelském než v těžařském průmyslu.

Cívky lan a kabelů

V tomto bodě je vysvětlena obsluha a skladování ocelových lan, izolovaných elektrických kabelů pro vedení vysokého napětí a mnohožilových telefonních kabelů pro zaoceánské přenosy. S uvedenými dvěma druhy kabelů jsou svázány typické problémy obsluhy a každý z nich má vlastní řešení.

Ocelová lana jsou navíjena v podobě válce a jejich cívky jsou samostatnými nákladovými jednotkami. Obsluha je relativně jednoduchá a může být prováděna jeřáby. K tomuto účelu se používá hák namontovaný na nosném zařízení. Cívky mohou být také obsluhované vysokozdvižnými vozíky. V tomto případě jsou vidlice vkládány do středového otvoru cívky nebo se používá trn namontovaný místo tradičních vidlic. V obou případech je způsob stejný. Trn je vložen do středového otvoru cívky.

Příklad skladování válcového zboží - cívek
Příklad skladování válcového zboží - cívek

 

Většinou jsou skladované vně kladu (na zemi), ale je třeba si uvědomit, že je těžké položit jeden náklad na druhý. Pokud není hmotnost cívek příliš velká, může být řešením použití paletových regálů, v jiném případě je třeba použít regály podobné těm, na kterých jsou skladované cívky kovového plechu.

Řešení používané pro obsluhu a skladování elektrických kabelů a mnohožilových telefonních kabelů je zcela odlišné. Kabely jsou navíjené na velké dřevěné nebo kovové cívky (v současné době se nejčastěji používají kovové cívky), které tvoří samostatnou nákladovou jednotku (někdy velmi velkou), jejíž obsluha je do určité míry problematická.

Zaprvé, tyto kovové cívky nemají ve středu vhodně dimenzovaný otvor, který by mohl sloužit jako prvek k uchopení (například pomocí trnu), a proto je třeba je uchopit z vnější strany. To je další problém, protože cívka má úplně válcový tvar a je těžké ji uchopit tradičními vidlicemi zdvižného vozíku.

Jediný praktický způsob spočívá v použití jeřábů nebo adaptérů namontovaných na zdvižných vozících místo tradičních vidlic.

Cívky s velmi velkými rozměry nebo velkou hmotností (nebo s oběma zmíněnými vlastnostmi) jsou skladované přímo na zemi v některých případech v trojúhelníkových stozích. Cívky s menšími rozměry mohou být uložené v regálech s použitím trnu (osy, hřídele) s odpovídajícím průměrem a odpovídající pevností do středového otvoru cívky.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: