Kombinované skladovací systémy

V malých skladech se kombinované systémy používají zřídka, ale čím je objekt větší a čím je větší různorodost obsluhovaných výrobků, tím častěji se spojují různá řešení.

V článku Rozdíly v kapacitách mezi skladovacími systémy jsou prezentována řešení, která stanoví spojení paletových regálů a vjezdových regálu a také jsou vysvětlena kritéria používaná při volbě dané konfigurace. Ale řešení, která jsou spojením dvou systémů, se neomezují pouze na vjezdové regály a paletové regály. Ve větších objektech se často používá spojení paletových regálů s řešeními, která souvisí s kompletací, a také speciální kombinované systémy.

Spojení skladovacích systémů na kontejnery a volně ložené výrobky s principem „operátor ke zboží“ a „zboží operátorovi“ bude v budoucnosti stále častější. Každý systém má své optimální použití v určitých případech. Pouze je třeba odpovídajícím způsobem spojit vhodné systémy.

Při hledání optimálního řešení je třeba individuálně posoudit každý výrobek a následně jej spojit s jinými výrobky podle kritérií obrátkovosti (ABC) a skupin výrobků, způsobu kompletace objednávek a také podle rozměru. Všechny tyto údaje je možné určit na základě analýzy materiálové kartotéky, která dovoluje určit, zda je výhodné tvořit různé zóny nebo různé procedury (nebo jedno i druhé). V takovém případě je nutné zřídit zónu konsolidace objednávek.

Dále je prezentováno několik příkladů spojení systému, které poskytují určitou představu o různorodosti možných konfigurací (ty jsou prakticky neomezené).

Kompletace jednotek

 
Příklad č. 1. Kompletace jednotek

1. Spádové policové regály se systémem pick to light
2. Vodorovné karuselové sklady.
3. Tradiční regály umístěné na podestě.
4. Zóna konsolidace

 

Tento příklad je používán při konsolidaci jednotek. Jsou vyčleněny čtyři identifikované zóny a operace jsou řízeny sladovým softwarem WMS. Výrobky s vysokou spotřebou jsou skladované na spádových policových nových regálech vybavených systémem pick to light (označených číslem 1 na výše uvedené ilustraci). Výrobky se střední spotřebou jsou skladované ve třech vodorovný karuselových skladech (číslo 2), kdežto výrobky se malou spotřebou jsou skladované na tradičních regálech, které jsou umístěné na podestě (číslo 3). Čtvrtá zóna (číslo 4) je určena pro konsolidaci. Do této oblasti jsou odesílané objednávky objednávky zkompletované v ostatních zónách.

Jednotlivé zóny kompletace jsou spojeny se zónou konsolidace systémem automatických kontejnerových dopravníků. Díky této konfiguraci je možné v oblasti, která se nachází pod podestou (vybavenou zvedacím zařízením, které ji spojuje s automatickým dopravníkem) ukládat zboží, které je připraveno k odeslání.

 

Automatizovaná kompletace jednotek

 
Příklad č. 2. Automatizovaná kompletace jednotek

1. Přeprava palet z hlavního skladu pomocí válečkových a řetězových dopravníků
2. Zóna ručního a automatického rozložení zboží na kontejnerových dopravnících
3. Vykládka námořních kontejnerů ve kterých jsou převáženy nepaletované kartonové kontejnery
4. Ověření a kontrola kvality
5. Kompletace objednávek s rychloobrátkovými výrobky (A) na spádových policových regálech vybavených systémy pick to light
6. Kompletace objednávek s nízkoobrátkovým zboží (C), výrobky atypických rozměrů nebo volně loženými kontejnery. Jsou to tradiční policové regály
7. Vodorovný karuselový sklad na hodnotné výrobky s obrátkovostí A nebo na výrobky s obrátkovostí B
8. Miniload na výrobky se obrátkovostí B a C se stanovišti pro kompletaci v přední zóně

9. Svislé sklady spojené se stoly pro kompletaci více objednávek, určené pro skladování komponent nebo výrobků s malými rozměry
10. Konsolidace objednávek nebo montáž komponent
11. Válečkové, pásové a lamelové dopravníky, které spojují jednotlivé tóny a zcela automaticky přemísťují kontejnery. Systém je vybaven podestami a zvedacím zřízením
12. Zóna vazby a identifikace
13. Zóna třídění podle míst určení nebo tras
14. Zóna odesílání a nakládací rampy

Takové objekty jsou používány čím dál, tím častěji, protože umožňují omezit operativní náklady.

Je to zcela integrované řešení. V každé zóně je zvolen skladovací, kompletační a překládkový systém nejvhodnější pro daný výrobek, díky čemuž jsou jednotlivé operace prováděné ve skladu maximálně optimalizované. Je namontován vnitřní, zcela automatický přepravní systém, který spojuje jednotlivé oblasti. Takové řešení způsobuje, že pro tyto úkoly není třeba určovat personál ani překládková zařízení. Díky tomuto přepravnímu systému jsou objednávky automaticky tříděny podle míst určení a tras.

V takto komplikovaných objektech je nutné použití vhodného systému řízení (WMS), který bude řídit a kontrolovat všechny operace.

 

Paletový sklad a miniload

 
Příklad č. 3. Paletový sklad a kontejnerový zakladač miniload

 

V tomto příkladě se kontejnerový zakladač miniload nachází v paletovém skladu na výrobky se středními a velkými rozměry s velkým množstvím příslušenství s různou spotřebou.

Pro kompletaci jsou určené čtyři zóny s různými procesy. První z nich se skládá ze spádového paletového regálu vybaveného systémem pick to light. Je používán na přípravky s velkou spotřebou v plném kontejneru.

V druhé zóně se nachází spádový policový regál vybavený zařízením typu pick to light. Je používán pro výrobky se střední spotřebou v plném kontejneru nebo volně ložené.

Ve třetí zóně je umístěn spádový policový regál se systémem pick to light, do kterého je zboží přivedeno kontejnerovým zakladačem miniload. Je v něm skladováno volně ložené příslušenství s velkou a střední spotřebou.

V tomto skladu je také použitá přední zóna, která je obsluhovaná stejným kontejnerovým zakladačem miniload, jaký je používán pro kompletaci objednávek s malou spotřebou.

Celý systém pracuje jako jedna pracovní jednotka. Po zadání zakázek rozdělených do vln je první činností, kterou operátoři vykonávají, kompletace plných kontejnerů a jejich umístění na dopravnících za účelem jejich přepravy do zóny konsolidace. Po ukončení této fáze kompletují operátoři volně ložené příslušenství s velkou a střední spotřebou tak, že je umístí do kontejnerů. Objednávky zkompletované v této etapě jsou přepravovány pomocí dopravníků do zóny konsolidace. Nezkompletované objednávky jsou směřovány do přední zóny miniload. Operátor přidává do kontejneru chybějící výrobky a po uzavření objednávky je kontejner přepraven do zóny konsolidace.

Zbývající část skladu je rozdělena na nezávislé zóny a zkompletovaný výrobek je konsolidován na rampách. Řídicí systém je navíc schopen rozdělit a řídit všechny objednávky a všechny zóny.

 

 

Příklad č. 4. Řešení pro mrazáky

 

Tento hypotetický sklad se skládá ze spádových paletových regálů, které jsou určené pro rychloobrátkové výrobky s velkou spotřebou. Jsou zde také namontované mobilní regály určené pro výrobky s obrátkovostí B a C (přičemž na spodní úrovni je prováděná kompletace jednotlivých kontejnerů).

Navíc jsou použité jiné tradiční regály, které jsou určené také pro výrobky s obrátkovostí B a C, ale na rozdíl od výše uvedených regálů se jedná o statické regály, které jsou umístěné v objektu za účelem využití jeho nepravidelných prostor.

Všechny zóny jsou obsluhované automatickými dopravníky, které přepravují zboží mimo regály a také jsou využívané jak vyrovnávací sklad zkompletovaných objednávek, proto byla soustava takových dopravníků namontovaná v blízkosti ramp.

Objednávky jsou kompletované rádiově řízenými hlasovými zařízeními nebo hlasovým systémem, který je vhodný pro práci v mrazáku, protože díky němu mají operátoři volné ruce.

 

Sklad společnosti, která vyrábí a distribuuje mražené pečivo a také mražené dorty a zákusky

Sklad společnosti, která vyrábí a distribuuje mražené pečivo a také mražené dorty a zákusky

Sklad korporace z potravinářského odvětví

Sklad korporace z potravinářského odvětví

Skladování palet a kompletace

 
Příklad č. 5. Skladování palet a kompletace
1. Automatický sklad paletizovaného zboží
2. Tradiční sklad paletizovaného zboží
3. Vjezdový sklad paletizovaného zboží
4. Policový sklad obsluhovaný kontejnerovým zakladačem miniload
5. Svislé sklady
6. Zóna přípravy kompletace z automatického paletového skladu
7. Zóna doplnění skladu miniload náhradním zbožím
8. Zóna doplnění skladu miniload ze zóny příjmu a spojení s podestou
9. Závěsná dráha skládající se z válečkových a lamelových dopravníků
10.Stanoviště pro kompletaci objednávek ze skladu s kontejnerovým zakladačem miniload
11.Třídič objednávek podle tras
12.Zóna konsolidace a odesílací rampy

 

V automatickém paletovém skladu, který je obsluhovaný čtyřmi zakladači, jsou skladované především náhradní výrobky se střední spotřebou a také velkorozměrové zboží. Ve vnější zóně se nachází podesta s dopravníky a stanovišti pro kompletaci objednávek přímo z palet. Operátor je vybaven pomocnými nástroji, především informačními zařízeními a také čtečkami čárových kódů, které zjednodušují operace kompletace a umožňují doplnění zboží, které je určeno pro sklad s kontejnerovým zakladačem miniload.

V tradičním skladu pro paletizované výrobky jsou skladované výrobky s malou spotřebou a výrobky atypických rozměrů. Pro kompletaci objednávek přímo z regálů jsou využívané trojstranné vozíky a kompletační vozíky ve vysoké úrovni.

Na vjezdových regálech jsou skladované výrobky s velkou spotřebou odesílané na plných paletách a obsluhované vozíky s výsuvným sloupem.

V automatickém kontejnerovém skladu, který je obsluhován devíti zakladači miniload, jsou skladované výrobky s malými a středními rozměry. Tři úrovně dopravníků obsluhují kompletační stanoviště. Ve spodní úrovni jsou přepravované kontejnery z přední zóny každého koridoru směrem k jednotlivým kompletačním stanovištím a také k dopravníku, který přepravuje zboží do zóny doplňování. Prostřední úroveň je využívaná pro vracení a přepravu kontejnerů do skladu. Horní úroveň je určená pro kontejnery se zkompletovanými objednávkami, které jsou přepravované směrem k třídiči. Použití tří úrovní umožňuje vyhnout se překážkám a usnadňuje pohyb kontejnerů. Za účelem zjednodušení kompletace objednávek a vyhnutí se prostojům byla navíc navržena ergonomická pracoviště.

Ve svislých skladech jsou skladované choulostivé nebo drahé komponenty a malé výrobky.

Dopravníky v dolní části podesty jsou spojeny s (paletovými a kontejnerovými) dopravníky v její horní části pomocí zvedacích zařízení a mohou provádět následující operace:

• Odesílání palet ze zóny tradičního paletového skladu do automatického skladu a také do zóny kompletace a doplňování.

• Odesílání plných palet z automatického skladu do zóny odesílání.

• Doplňování kontejnerů, které jsou určené pro sklad se zakladačem miniload, vnějším zbožím, které nevyžaduje tvorbu zásoby.

Dvouúrovňová závěsná dráha válečkových a lamelových dopravníků spojuje oba automatické sklady a umožňuje přepravu hotových objednávek ke třídiči. Zkompletované objednávky z třídiče jsou konsolidovány podle tras s objednávkami z tradičního skladu a také s plnými paletami z automatického skladu přímo v koridorech, které se nachází před odesílacími rampami.

Pro přepravu palet v zóně příjmu a odesílání jsou používány ruční paletové vozíky.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: